งานบุคคล

นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

TA234 โทรศัพท์ 1849
tawin.j@msu.ac.th

โทรศัพท์1849

งานบริการการศึกษา

นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1841
อีเมล -

งานพัฒนานิสิต

นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1840
narumol.p@msu.ac.th

งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานบัณฑิตศึกษา

นายยุทธชัย อุทัยแพน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

TA234 โทรศัพท์ 1844
yutthachail.u@msu.ac.th

งานการเงิน

นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1819
อีเมล -

งานบัญชี

นางสาวสุภานี ชินพร
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1846
supanee.c@msu.ac.th

งานนโยบายและแผน

นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1842
suphansa.s@msu.ac.th

งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

นายสันต์ ปัจฉิม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1850
sun.p@msu.ac.th

งานสารบรรณ งานจัดการความรู้ KM

นางสาวสุภัค ลี้สงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA234 โทรศัพท์ 1801
Supak.l@msu.ac.th

งานยานยนต์

นายประธาน ทูลธรรม
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA234 โทรศัพท์ 1843
prathan.t@msu.ac.th

งานอาคารสถานที่

นายตังธสิน เทพทองพูน
นายช่างเทคนิค

TA234 โทรศัพท์ 1851

tangtasin@msu.ac.th

งานประชาสัมพันธ์

นายธีระศักดิ์ ประทุมพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

TA207 โทรศัพท์ 1802
thirasak.p@msu.ac.th

งานวิเทศสัมพันธ์

Translate »