งานบุคคล

นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

TA234 โทรศัพท์ 1849
[email protected]

โทรศัพท์1849

งานบริการการศึกษา

นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1848
อีเมล -

งานพัฒนานิสิต

นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1840
[email protected]

งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานบัณฑิตศึกษา

นายยุทธชัย อุทัยแพน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

TA234 โทรศัพท์ 1844
[email protected]

งานการเงิน

นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1819
อีเมล -

งานบัญชี

นางสาวสุภานี ชินพร
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1846
[email protected]

งานนโยบายและแผน

นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1842
[email protected]

งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

นายสันต์ ปัจฉิม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1850
[email protected]

งานสารบรรณ งานจัดการความรู้ KM

นางสาวสุภัค ลี้สงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA234 โทรศัพท์ 1801
[email protected]

งานยานยนต์

นายประธาน ทูลธรรม
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA234 โทรศัพท์ 1843
[email protected]

งานอาคารสถานที่

นายตังธสิน เทพทองพูน
นายช่างเทคนิค

TA234 โทรศัพท์ 1851

[email protected]

งานประชาสัมพันธ์

นายธีระศักดิ์ ประทุมพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

TA207 โทรศัพท์ 1802
[email protected]

งานวิเทศสัมพันธ์

Translate »