งายนโยบายและแผน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1842
[email protected]

– แบบฟอร์มการจัดทำความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559
– แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
– แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้ ปี 2557
– การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
– รายงานผลการดำเนินงาน กพร. คณะเทคโนโลยี
– รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา
– แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558
– แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ ปี 2558
– บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายการ-แบบฟอร์ม
– บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินแผ่นดิน-แบบฟอร์ม
– แบบฟอร์มรายละเอียดการกรอกประกอบ-CDS-บุคลากร-ทุนวิจัย-ตีพิมพ์
– แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Translate »