การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์ระดับพรีเมียม และกระบวนการ แปรรูปสินค้ามูลค่าเพิ่มจากผัก

ตอบโจทย์ SDGs  เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger)

ข้อย่อย:  National Hunger : ความหิวโหยระดับชาติ
Does your university as a body provide access on food security and sustainable agriculture knowledge/skills/technology to local farmers and food producers?

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์ระดับพรีเมียม และกระบวนการแปรรูปสินค้ามูลค่าเพิ่มจากผัก
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกและควบคุมคุณภาพของผักอินทรีย์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพผักอินทรีย์ และการแปรรูปผักและผลไม้ ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนแก้วพะเนาว์ ออแกนิค ฟาร์ม  และเกษตรกรผู้ผลิตผักในเขตจังหวัดมาหาสารคาม ดำเนินโครงการตั้งแต่ เมษายน ถึง ตุลาคม 2563 โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 10 หลักสูตร ทำให้วิสาหกิจชุมชนแก้วพะเนาว์ได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน  นอกจากนี้ยังเกษตรกรผู้ปลูกผักอีกอย่างน้อย 63 คน  ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปลูกผักอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผัก รวมทั้งสิ้นตลอดโครงการมีผู้ได้รับการพัฒนา 71 คน

Technology Transfer for Production of Premium Organic-Vegetables and Processing of Value-added Products from Vegetables
Department of Food Technology and Nutrition and Agricultural Technology, Faculty of Technology contributed the project “Technology Transfer for Production of Premium Organic-Vegetables and Processing of Value-added Products from Vegetables”. This project aimed to transfer technology of planting and quality control of organic vegetables, and processing of   fruits and vegetables to the community enterprise namely Kaewphanao Organic Community Enterprise, and vegetable farmers in Mahasarakham Province. It starts from April to October 2021. There were 10 workshops, 3 courses on vegetable cultivation and quality control of organic vegetables and 7 courses on fruit and vegetable processing and marketing strategies. Kaew Panao Community Enterprise has been developed according to the full objectives. In addition, at least 63 other vegetable farmers were also trained. A total number, 71 people were developed for the production and processing of organic vegetables.

Comments are closed.
Translate »