คณะเทคโนโลยี มมส. จัดโครงการยกย่องบุคลากรและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดโครงการยกย่องบุคลากรและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบุคลากรดีเด่น คณะเทคโนโลยี และได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในคณะเทคโนโลยี โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล วังคะฮาต เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายสนับสนุน ด้านสำนักงานเลขานุการ

นางสาวสุภัค ลี้สงวน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี

นางสาวดาราพร ไชยสีทา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นางสุนทรี โทฮาด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นายทวีศักดิ์ ชูทองคำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายสนับสนุน ด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นางศิริพรรณ พลเสน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นายสุริยา คลังแสง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาวดุจชีวัน คำภาพงษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

อาจารย์ดีเด่น ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นริศ สินศิริ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรวรรณ อรุณแสงสีสด สังกัดสาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภัททิรา เกษมศิริ สังกัดสาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ บรรลือ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »