คณะเทคโนโลยี มมส.ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 TA201 “

คณะเทคโนโลยี มมส.ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 TA201 “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสายสนับสนุนสู่ความเป็น Smart University”) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ให้นโยบายการพัฒนาระบบงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยี Smart Office เวลา 10.15 -12.00 น. รับฟังบรรยาย การพัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็น Smart Office โดยวิทยากร นายยุทธชัย อุทัยแพน นักวิชาการศึกษาชำบาญการ และ นายธีระศักดิ์ ประทุมพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

และเวลาช่วงบ่าย 13.30 น.-16.30 น. แบ่งกลุ่มประชุมเสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยี “สู่ Smart Office” กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการและพัฒนานิสิต กลุ่มงานคลังพัสดุ และกลุ่มบุคลากรห้องปฏิบัติการ

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »