คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  EdPEx  

เมื่อวันที่  27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  EdPEx  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.สุพินดา คูณมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กรรมการ  และ อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรม  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานของคณะฯ ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุม 1 TA201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ-ข่าวคณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »