คณะเทคโนโลยี ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ณ ห้องประชุม 1 TA201 คณะเทคโนโลยี ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะโดยกองทะเบียนและประมวลผล” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทุกชั้นปี และคณาจารย์เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ภาพข่าว – คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »