งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน สร้างโอกาสและแก้ไขอุปสรรคในการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการรับนิสิต ซึ่งมีคณบดีคณะเทคโนโลยี ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ เป็นประธานการประชุม

Comments are closed.
Translate »