ทุนโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จำนวน 100

📢💥ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จำนวน 100 💥สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565💥คุณสมบัติ1.กำลังศึกษาหรือมีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)หรือปริญญาตรีในสาขาหรือคณะ ดังนี้- ระดับ ปวส รับเฉพาะสาขาบัญชี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คณะหรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี(ไอที) เท่านั้น- ระดับปริญญาตรี รับเฉพาะคณะ/สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บัญชี นวัตกรรม คณะหรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี(ไอที)เท่านั้น2.มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.803.มีความขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น4.มีเป้าหมายชัดเจนและมุ่งมั่นในการศึกษา5.ได้รับรองประวัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ6.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาได้💐นิสิตที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaicity4social.com/ และส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครไปยังโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด อาคารธนภูมิ (ใน บริษัท เวสเทิร์นพร็อพ-เพอร์ตี้ จำกัด) ชั้น 9 เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง E-mail : CSR@THICITY.CO.TH💐

Comments are closed.
Translate »