ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565

:เป็นทุนการศึกษาประเภทรายปี จำนวน 33 ทุน ดังนี้
-ระดับปริญญาตรี จำนวน 26 ทุน
(1) ส่วนกลาง (กองกิจการนิสิต) จำนวน 7 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
(2) ส่วนคณะจำนวน 19 ทุนๆ ละ 10,000 บาท (คณะละ 1 ทุน)
-ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ทุนๆ ละ 15,000 บาท
-ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
-นิสิตที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” จะเข้ารับพระราชทาน“ทุนภูมิพล” ในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2564

:รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2565

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครทุนการศึกษา ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุภูมิลำเนาเดิมที่มีชื่อนิสิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.ใบแสดงผลการเรียนสะสมหรือสำเนาแสดงผลการเรียนสะสม
5.หนังสือรับรองการเป็นนิสิต
6.เอกสาร หลักฐาน การเข้าร่วมกิจกรรมหรือที่แสดงผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ด้านจิตอาสาสาธารณะประโยชน์หรือด้านกีฬา เป็นไปตามคุณสมบัติที่สมัคร
7.การเขียนเรียงความในหัวข้อ “ พระบรมราโชวาทของพระมหากษัตริย์และหลักการพัฒนาชีวิตนิสิต” (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)

ขั้นตอนการสมัครรับทุน
1.ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต ss.msu.ac.th
2.ให้เจ้าหน้าที่งานทุนฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษาในเบื้องต้นผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต ss.msu.ac.th
3.ให้เจ้าหน้าที่งานทุนฯ สรุปข้อมูลของผู้ขอรับทุนการศึกษาจากระบบ เสนอคณะกรรมการส่วนกลางและส่วนคณะเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือก

:::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือลิงค์นี้ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครนิสิตเพ-11/

Comments are closed.
Translate »