ข่าวกิจกรรมล่าสุด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีม 

ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Board Game นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนวัตกร ณ ห้องประชุม1 TA201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Bo 

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับ 

คณะเทคโนโลยี มมส.ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 TA201 “

คณะเทคโนโลยี มมส.ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานและประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2567

วันที่ 27 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลั 

งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มมส. ประจำปีงบประมาณ 2566

งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร & 

คณะเทคโนโลยีและสำนักวิทยบริการ มมส. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนการให้บริการของสำนักวิทยบริการ

คณะเทคโนโลยีและสำนักวิทยบริการ มมส. รองศาสตรา 

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ ฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ ฮีตเดือน 5 สรงน้ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมนอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงก 

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉ 

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการใหม่

ณ ลานหน้าอาคารชั้น 1 คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาประมง ได้จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมตัวเพื่อการสมัครงาน การทำงาน

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาประมง ได้จัดอบรม 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจก 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บ้านอีสาน)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจก 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนรายได้”

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดสัมภาษณ์ทุน 

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ คุณธรรมจริยธรรม “เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจการคัดแยกขยะ” ณ โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ คุณธรรมจร 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การสร้างแรงบันดาลใจ : เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหลังยุคโควิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ”

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต &# 

โครงการอบรมระบบสารสนเทศ การใช้ google form เพื่อการเรียนการสอนและทำงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอม 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2566

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสาร 

คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยี ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยี ได้รับการตรว 

งานการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบ 

โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566

โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีกีฬาพื้นบ้านสานสั 

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในพิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับคณะศิล 

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดโครงการยกย่องบุคลากรและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดโครงการยกย่องบุคลากรและส 

คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์บุคลากร และศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำจตุปัจจัยร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพักพิงสัตว์ยากไร้ไถ่ชีวิตสัตว์ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์บุคลากร และศิษย์เก่า ค 

TECHNO MSU OPEN HOUSE 2022 วันที่ 23 –24 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO MSU OPEN HOUSE 2022 วันที่ 23 –24 ธันว 

MSU OPEN HOUSE 2022 คณะเทคโนโลยี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

MSU OPEN HOUSE 2022 วันแรก คณะเทคโนโลยี นำโดย 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อม 

คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ Green Techno 2565

คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ Green Techno 2565 โ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติ จาก คุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียร 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 54 ปี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมทำบุ 

คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบด 

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับคณะวิทยาการสารสนเทศ ในพิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับคณะวิท 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่าย 

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TA406 คณะเทคโนโลย 

คณะเทคโนโลยี ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ณ ห้องประชุม 1 TA201 คณะเทคโนโลยี ได้จัดประชุ 

คณะเทคโนโลยีได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะเทคโนโลยีได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพ 

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมเเสดงความยินดี กับคณะพยาบาลศาสตร์ ในพิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมเเสดงความยินดี กับคณะพย 

งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีและอาจา 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด 

อาจารย์ บุคลากร นิสิต ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารฯ คณะเทคโนโลยี มมส ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 อาจารย์ บุคลากร นิสิต ภ 

อาจารย์ นิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชั้นปีที่ 2-4 แจกอาหารผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

อาจารย์ นิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารค 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เก 

คณะเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  EdPEx  

เมื่อวันที่  27 กันยายน 2565 เวลา 09.00  

พิธีเปิด Techno corner คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจาร 

โครงการความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ฟ้าทะลายโจร

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ  

ร่วมชมนิทรรศการ-ตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2565

เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหา 

โครงการเชิญและแลกเปลี่ยน อาจารย์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญและการฝึกอบรม

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเชิญและแลกเปลี่ยน อาจา 

ตลาดนัดเทคโน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคมนี้ และ พฤหัสบด 

คณะเทคโนโลยี มมส จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ 

โครงการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยี ด้านการวิจัย เรื่อง “แนวทางการตีพิมพ์สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา งานการจ 

วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี 7 สิงหาคม 2565

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีตักบ 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิ 

Coaching EdPEx คณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 1 

“Technology Ambassador 2022” ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. สโม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (กิจกรรม Techno club) “ความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา งานวิจั 

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน ประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร 

ประชุมการพัฒนาระบบงานสารบรรณคณะเทคโนโลยี สู่ Smart office

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีได้จั 

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สโมสรนิสิตและ งานพ 

Coaching EdPEx คณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 11 

โครงการร้องเพลงคณะ “ร้อยเรียงเสียงจากพี่ส่งถึงน้อง” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 งานพัฒนานิสิต คณ 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหา 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย Techno Club 2

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คุณชาตรี แสนสุข  

อธิการบดี มมส ลงตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยี มมส. ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสา 

คณะเทคโนโลยี มมส.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 

บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน)หารือด้านการวิจัย บริการวิชาการกับคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.00 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

Loading... Taking too long? Reload document | 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2565 สำนักงานศึกษาธิ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยี

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

Loading... Taking too long? Reload document | 

โครงการจัดการความรู้ ด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะเทคโน 

โครงการพัฒนาศัพยภาพนักวิจัย (กิจกรรม Techno Club) ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา งานวิจั 

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

ด้วย คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

Loading... Taking too long? Reload document | 

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย 

สำนักวิทยบริการ เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยี

Loading... Taking too long? Reload document | 

GRAD MSU OPEN HOUSE 2022 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30-1 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี มมส.65 ณ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยี ไ 

Coaching EdPEx คณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 1 

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัด 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีมมส.ประจำปีงบประมาณ2565

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยี ได้จ 

ม.มหาสารคาม นำผลงานวิจัยมาอบรมให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด กลุ่มเกษตรกรโคนมต้นแบบ เซียนโคกก่อ แดรี่ อะคาเดมี่

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 ที่ “จะโนรัตน์ฟาร์ม” 

โครงการพัฒนาศัพยภาพนักวิจัย (กิจกรรม Techno Club) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 งานวิจัยและบริการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนาคณะเทคโนโลยี มมส.ประจำปี 2565 นครราชสีมา

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยา 

โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนาคณะเทคโนโลยี มมส. ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 งานการเจ้าหน้าที่  

งานสักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยี ร่วมโ 

Coaching EdPEx คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยี และกล 

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดการบรรยายพิเศษ Smart Farm in Green Application

มื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. 

บรรยากาศในวันซ้อมใหญ่ 18 เมษายน 2565

บรรยากาศในวันซ้อมใหญ่ ถ่ายรูปหมู่คณะเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยี มห 

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลั 

โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา และ EdPEx คณะเทคโนโลยี มมส.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 งานประกันคุณภาพ คณะ 

หน่วยวิจัยการควบคุมโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อควบคุมศัตรูพืช

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่สาร 

หน่วยวิจัยสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำประยุกต์ คณะเทคโนโลยี มมส. จัดบรรยายและแลกเปลี่ยนงานวิจัย ในการยื่นข้อเสนอเพื่อรับทุนวิจัยจากหน่วย R&D BCF Life Sciences ประเทศฝรั่งเศส

หน่วยวิจัยสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำประยุกต์ คณะเท 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (กิจกรรม Techno club)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา งานวิจัย 

โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2565

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจก 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือ MOU ระหว่าง มกอช.และคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร มกอช. กระ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และ EdPEx คณะเทคโนโลยี มมส.

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 งานประกันคุณภาพ คณะ 

การบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นิสิตรายวิชาพืชเส้นใย นิสิตชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ภาควิชาเทคโนโลยีการ 

โครงการสร้างสัมพันธ์และสืบสานอาหารท้องถิ่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นิสิตภาควิชาเท 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคา 

โครงการสร้างสัมพันธ์นิสิตและสืบสานอาหารท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาเทคโนโล 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานนิสิตสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 ร่วมกับบริษัท ไทยฟูดส์ สไวนฟาร์ม จำกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการ 

คณะเทคโนโลยีถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ 

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 งานพัฒนานิสิต ค 

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี หารือด้านวัตกรรมการเกษตร

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี หารือด้านวัตกรรมการเ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และ EdPEx

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 งานประกันคุณภาพ คณะเ 

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ด้านการพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยี ได 

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีพบคณะกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตคณะกรรมการบริหาร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารคณะ 

คณะเทคโนโลยีมอบของที่ระลึกและขอบคุณอดีตผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจา 

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีพบคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารคณะ 

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบหลังยุคโควิดพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง….จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 งานพัฒนานิสิต คณะเ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และ EdPEx คณะเทคโนโลยี มมส.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 งานประกันคุณภาพ คณ 

คณะเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มมส

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการวิจัยและรับฟังความเห็นโครงการ “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ภาควิชาเทคโนโลยีกา 

กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2021

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาค 

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและมอบรางวัล 

คอร์สเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อยเยื่อไม้ด่าง WePlantGrow ร่วมกับคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริ 

คณะผู้บริหาร สถาบัน(สท.) และ (สวทช.)ประชุมร่วมกับคณะเทคโนโลยี มมส

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร สถาบันก 

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเทคโน 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้นิสิตคณะเทคโนโลยี

เมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 งานพัฒนานิสิต ได้จ 

คณะเทคโนโลยีประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12. 

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหาสาร 

พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยี ได้ป 

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 2564

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดงานยกย่อง และแลกเปลี่ยนเ 

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ KM การจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีจัดโค 

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าแหนแดงเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะ 

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เนื่องในโอกาส 12  

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีจัดกิจ 

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุ 

ครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 7 สิงหาคม 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมอ 

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 กรกรฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยี ร่ว 

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของค 

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3

ด้วยคณะเทคโนโลยีได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลาก 

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีนฯ

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลั 

คณะเทคโนโลยีจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 Online

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30-16.30 

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2564 

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย 

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยี มหาวิท 

มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาค 

มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 64

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหา 

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.10- 16.30 น. ภา 

งานประเพณีบุญผะเหวด มมส. แบบวีถีใหม่ (New normal)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจก 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ห้อง B-411 ชั้น 4  

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. คณะ 

Translate »