ข่าวกิจกรรมล่าสุด

งานพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ TECHNO FRESCHY DAY & FRESHY NIGHT2024 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 กรกฏาคม 2567 งานพัฒนานิสิต และสโมสร 

งานวิชาการคณะเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ AI ในการสร้างสรรค์งานวิชาการ(รุ่นที่1)

วันที่ 13 กรกฏาคม 2567 งานวิชาการคณะเทคโนโลยี 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านสัตวศาสตร์สู่ชุมชน เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2567 สาขาวิชาสัตวศาสตร 

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีได้นำน้องนิสิตใหม่ TECH 36 เข้าร่วมกิจกรรมบายศรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี 

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยี ในชื่อโครงการโฮมฮับต้อน จ่องสายแนน ผูกแขนน้องหล่า

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี 

กิจกรรมตุ้มโฮมน้องใหม่ สานสายใยสัมพันธ์ ประดับรุ่น เทคโนโลยี TECH 36

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม ประชุม พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา Mahasarakham Modern Trade

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารค 

MSU Thursday Market ชวนชิม ช้อป ที่ตลาดนัดเทคโน มมส

MSU Thursday Market ชวนชิม ช้อป ที่ตลาดนัดเทค 

คณะเทคโนโลยีจะพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น 

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยี จัด 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง “การจัดการความรู้ด้านการเงิน พัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ”

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในรายวิชา Biotechnological Practice 1

วันที่ 15 มิ.ย. 2567 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ค 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ GS-to-Faculty Road Show 2023

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย ไ 

ประชุมชี้แจงประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยี จัดป 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ระหว่างอุดมศึกษากับอาชีวศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปี 2567 เรื่อง “การใช้ GENERATIVE AI ในการเรียนการสอนยุคใหม่และการวิเคราะห์ข้อสอบด้วย โปรแกรม RTAP MSU

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิชาการ คณะเท 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลั 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มมส. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ คณะเทคโนโลยี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 งานการเจ้าหน้าที่ ได้จั 

ในวันที่ 21-26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและตัวแทนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 21-26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ ฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโค 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลั 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2567

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจก 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ระหว่างอุดมศึกษากับอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 

คณบดีคณะเทคโนโนโลยี ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม EN-217 (ชั้น 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณบดีคณะเทคโนโนโลยี ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ  

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Food Festival) 2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 12.00 น 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การใช้โฟโต้ชอปเบื้องต้น” ให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี

4 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหา 

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมชีวภาพสัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และชมรมเยาวชนคนรักปลา สาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมชีวภาพสัมพั 

นิสิตชมรมโภชนศาสตร์สัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการโภชนศาสตร์สัมพันธ์ จิตอาสา ส่งเสริมความรู้สู่เด็กรุ่นใหม่

นิสิตชมรมโภชนศาสตร์สัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีก 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัย Yale-NUS ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 9 คน

เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุ 

งานฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาและทักษะการใช้ชีวิต (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567

งานฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสาร 

บุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากร คณะเทคโนโลย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจ 

บุคลากรคณะเทคโนโลยี มมส.เข้าร่วมกิจกรรม “ชาว มมส ร่วมปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานชั้น 1 อาคารบร 

นิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 29 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ สร้างสรรค์สามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ศรี 55 ปี มมส

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การนิสิต ร่วมกั 

นิสิตสาขาวิชาประมง ​เข้าร่วมการประกวด​จัดตู้ปลา​สวยงาม​ ภายใต้​แนวคิด​ “นวัตกรรม​ตู้ปลาสวยงาม” (AQUARIUM INNOVATION)ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นิสิตสาขาวิชาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ค 

นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์ ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ 

งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนานิสิต คณะเทค 

นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดการบังคับสัตว์ (คล้องโค-ล้มโค) ในงานมหกรรมประกวดกระบือเมืองขอนแก่น

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงก 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโคร 

ในโอกาสเดินมาเยือนคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ เข้าร่วมโครงการ : LEARNING ACROSS BOUNDARIES (LAB) PROGRAM ภายใต้หัวข้อ Alternative Proteins in Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุ 

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Biodiversity, Science, and Technology” หรือ BioSat 2024 ภายใต้หัวข้อ “The Bio-Circular Green Model”

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบัน 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

วันที่ (17 มกราคม 2567) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยา 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโคร 

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายรายงายต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี2567

นายมั่งมีชัย อ่างทอง และนางสาวศรีสุขพร อ่างทอ 

คณะเทคโนโลยีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับพระราชทานเครื่ 

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดโครงการยกย่องบุคลากรและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มมส. จัดโ 

โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีกีฬาพื้นบ้านสานสั 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น ให้แก่โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อ.โกสุมพิสัย

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี 

TECHNO MSU OPEN HOUSE 2023 วันที่ 23ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO MSU OPEN HOUSE 2022 วันเสาร์ที่ 23&nbs 

MSU OPEN HOUSE 2023 คณะเทคโนโลยี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

MSU OPEN HOUSE 2023 วันแรก คณะเทคโนโลยี นำโดย 

บรรยากาศในวันซ้อมใหญ่ ถ่ายรูปหมู่คณะเทคโนโลยี ในงานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565

บรรยากาศในวันซ้อมใหญ่ ถ่ายรูปหมู่คณะเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ฝึกซ้อมย่อยระดับคณะมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อม 

คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ Green Techno 2566

คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ Green Techno 2566 โ 

งานฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาและทักษะการใช้ชีวิต (รอบที่ 1)

งานฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสาร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 55 ปี วันที่ 9 ธันวาคม 2566 “มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคม ที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียร 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดร้าน F cafe ในโครงการปฏิบัติการด้านธุรกิจอาหารจำลอง (Foodpreneurship project)

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเครื่องบริวารกฐินและแห่ต้นดอกเงินในโครงการกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบด 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแส 

คณะเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยี จัดงานแสด 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30  

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตไวน์เชิงการค้า”

23 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น – 16.30 น. คณะเท 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการเตรียมความพร้อม ส่งเสริมศักยภาพระหว่างเรียนและพัฒนาศักยภาพของนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาล 

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในพิธีส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสถา 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม เรียนรู้การทำคราฟเบียร์ หลักสูตรระยะสั้น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม เรี 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาตร์ และ สาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับโล่เกียรติยศ ในงาน Mahasarakham Smart Education : มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาการศึกษา ที่ยั่งยืน

15 กันยายน 2566 ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.39 น. ผู้บริหา 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยอน้อมวันทา ปาเจราบูชาครู บูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาล 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้เข้าร่วม “พิธีแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม” เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโ 

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “ตุ้มโฮมน้องพี่ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต”

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโน 

คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ Green Techno 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโ 

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มมส. จัดพ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรม Techno Club ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา งานวิจัยแ 

ค่ายฤดูร้อน การผลิตพืชไร่ พืชสวนและการเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย (Summer Camping: Field Crops and Horticulture Crops Production and Sustainable Agriculture in Thailand)

ค่ายฤดูร้อน การผลิตพืชไร่ พืชสวนและการเกษตรยั 

TECHNO Freshy day & Freshy night 2023

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30-20.00 น. สโ 

การอบรมความรู้ เรื่องพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงานและการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาล 

โครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตและสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี 2566

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุ 

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและ งานพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำนิสิตแห่งศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี 

งานพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ โฮมฮับต้อนจ่องสายแนน ผูกแขนน้องใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566  ณ อาคารบริการนิส 

โครงการตุ้มโฮมน้องใหม่ สานสายใยเทคโนโลยี tech 35

วันที่ 8- 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโ 

สาขาวิชาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการเลี้ยงปลากัดด้วยระบบน้ำหมุนเวียน และการเปลี่ยนถ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี IoT

สาขาวิชาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทค 

การบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

งานการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี ด้านการวิจัย  

คณะเทคโนโลยี มมส.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศ 

คณะเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร”

งานวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยี ได้จัดกา 

คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝึกอบรมออนไลน์นานาชาติประจำปี (AITC 2023)

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีม 

ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Board Game นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนวัตกร ณ ห้องประชุม1 TA201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Bo 

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับ 

คณะเทคโนโลยี มมส.ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 TA201 “

คณะเทคโนโลยี มมส.ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานและประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2567

วันที่ 27 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลั 

งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มมส. ประจำปีงบประมาณ 2566

งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร & 

คณะเทคโนโลยีและสำนักวิทยบริการ มมส. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนการให้บริการของสำนักวิทยบริการ

คณะเทคโนโลยีและสำนักวิทยบริการ มมส. รองศาสตรา 

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ ฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ ฮีตเดือน 5 สรงน้ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมนอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงก 

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉ 

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการใหม่

ณ ลานหน้าอาคารชั้น 1 คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาประมง ได้จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมตัวเพื่อการสมัครงาน การทำงาน

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาประมง ได้จัดอบรม 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจก 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บ้านอีสาน)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจก 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนรายได้”

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดสัมภาษณ์ทุน 

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ คุณธรรมจริยธรรม “เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจการคัดแยกขยะ” ณ โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ คุณธรรมจร 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การสร้างแรงบันดาลใจ : เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหลังยุคโควิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ”

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต &# 

โครงการอบรมระบบสารสนเทศ การใช้ google form เพื่อการเรียนการสอนและทำงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอม 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2566

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสาร 

คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยี ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยี ได้รับการตรว 

งานการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบ 

โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566

โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีกีฬาพื้นบ้านสานสั 

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในพิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับคณะศิล 

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดโครงการยกย่องบุคลากรและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดโครงการยกย่องบุคลากรและส 

คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์บุคลากร และศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำจตุปัจจัยร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพักพิงสัตว์ยากไร้ไถ่ชีวิตสัตว์ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์บุคลากร และศิษย์เก่า ค 

TECHNO MSU OPEN HOUSE 2022 วันที่ 23 –24 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO MSU OPEN HOUSE 2022 วันที่ 23 –24 ธันว 

MSU OPEN HOUSE 2022 คณะเทคโนโลยี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

MSU OPEN HOUSE 2022 วันแรก คณะเทคโนโลยี นำโดย 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อม 

คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ Green Techno 2565

คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ Green Techno 2565 โ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติ จาก คุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียร 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 54 ปี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมทำบุ 

คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบด 

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับคณะวิทยาการสารสนเทศ ในพิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับคณะวิท 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่าย 

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TA406 คณะเทคโนโลย 

คณะเทคโนโลยี ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ณ ห้องประชุม 1 TA201 คณะเทคโนโลยี ได้จัดประชุ 

คณะเทคโนโลยีได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะเทคโนโลยีได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพ 

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมเเสดงความยินดี กับคณะพยาบาลศาสตร์ ในพิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมเเสดงความยินดี กับคณะพย 

งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีและอาจา 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด 

อาจารย์ บุคลากร นิสิต ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารฯ คณะเทคโนโลยี มมส ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 อาจารย์ บุคลากร นิสิต ภ 

อาจารย์ นิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชั้นปีที่ 2-4 แจกอาหารผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

อาจารย์ นิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารค 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เก 

คณะเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  EdPEx  

เมื่อวันที่  27 กันยายน 2565 เวลา 09.00  

พิธีเปิด Techno corner คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจาร 

โครงการความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ฟ้าทะลายโจร

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ  

ร่วมชมนิทรรศการ-ตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2565

เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหา 

โครงการเชิญและแลกเปลี่ยน อาจารย์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญและการฝึกอบรม

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเชิญและแลกเปลี่ยน อาจา 

ตลาดนัดเทคโน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคมนี้ และ พฤหัสบด 

คณะเทคโนโลยี มมส จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ 

โครงการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยี ด้านการวิจัย เรื่อง “แนวทางการตีพิมพ์สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา งานการจ 

วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 36 ปี 7 สิงหาคม 2565

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีตักบ 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิ 

Coaching EdPEx คณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 1 

“Technology Ambassador 2022” ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. สโม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (กิจกรรม Techno club) “ความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา งานวิจั 

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน ประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร 

ประชุมการพัฒนาระบบงานสารบรรณคณะเทคโนโลยี สู่ Smart office

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีได้จั 

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สโมสรนิสิตและ งานพ 

Coaching EdPEx คณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 11 

โครงการร้องเพลงคณะ “ร้อยเรียงเสียงจากพี่ส่งถึงน้อง” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 งานพัฒนานิสิต คณ 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหา 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย Techno Club 2

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คุณชาตรี แสนสุข  

อธิการบดี มมส ลงตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยี มมส. ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสา 

คณะเทคโนโลยี มมส.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 

บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน)หารือด้านการวิจัย บริการวิชาการกับคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.00 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

Loading... Taking too long? Reload document | 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2565 สำนักงานศึกษาธิ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยี

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

Loading... Taking too long? Reload document | 

โครงการจัดการความรู้ ด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะเทคโน 

โครงการพัฒนาศัพยภาพนักวิจัย (กิจกรรม Techno Club) ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา งานวิจั 

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

ด้วย คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

Loading... Taking too long? Reload document | 

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย 

สำนักวิทยบริการ เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย 

GRAD MSU OPEN HOUSE 2022 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30-1 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี มมส.65 ณ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยี ไ 

Coaching EdPEx คณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 1 

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัด 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีมมส.ประจำปีงบประมาณ2565

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยี ได้จ 

ม.มหาสารคาม นำผลงานวิจัยมาอบรมให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด กลุ่มเกษตรกรโคนมต้นแบบ เซียนโคกก่อ แดรี่ อะคาเดมี่

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 ที่ “จะโนรัตน์ฟาร์ม” 

โครงการพัฒนาศัพยภาพนักวิจัย (กิจกรรม Techno Club) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 งานวิจัยและบริการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนาคณะเทคโนโลยี มมส.ประจำปี 2565 นครราชสีมา

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยา 

โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนาคณะเทคโนโลยี มมส. ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 งานการเจ้าหน้าที่  

งานสักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยี ร่วมโ 

Coaching EdPEx คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยี และกล 

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดการบรรยายพิเศษ Smart Farm in Green Application

มื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. 

บรรยากาศในวันซ้อมใหญ่ 18 เมษายน 2565

บรรยากาศในวันซ้อมใหญ่ ถ่ายรูปหมู่คณะเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยี มห 

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลั 

โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา และ EdPEx คณะเทคโนโลยี มมส.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 งานประกันคุณภาพ คณะ 

หน่วยวิจัยการควบคุมโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อควบคุมศัตรูพืช

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่สาร 

หน่วยวิจัยสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำประยุกต์ คณะเทคโนโลยี มมส. จัดบรรยายและแลกเปลี่ยนงานวิจัย ในการยื่นข้อเสนอเพื่อรับทุนวิจัยจากหน่วย R&D BCF Life Sciences ประเทศฝรั่งเศส

หน่วยวิจัยสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำประยุกต์ คณะเท 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (กิจกรรม Techno club)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา งานวิจัย 

โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2565

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจก 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือ MOU ระหว่าง มกอช.และคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร มกอช. กระ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และ EdPEx คณะเทคโนโลยี มมส.

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 งานประกันคุณภาพ คณะ 

การบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นิสิตรายวิชาพืชเส้นใย นิสิตชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ภาควิชาเทคโนโลยีการ 

โครงการสร้างสัมพันธ์และสืบสานอาหารท้องถิ่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นิสิตภาควิชาเท 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคา 

โครงการสร้างสัมพันธ์นิสิตและสืบสานอาหารท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาเทคโนโล 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานนิสิตสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 ร่วมกับบริษัท ไทยฟูดส์ สไวนฟาร์ม จำกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการ 

คณะเทคโนโลยีถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ 

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 งานพัฒนานิสิต ค 

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี หารือด้านวัตกรรมการเกษตร

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี หารือด้านวัตกรรมการเ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และ EdPEx

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 งานประกันคุณภาพ คณะเ 

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ด้านการพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยี ได 

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีพบคณะกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตคณะกรรมการบริหาร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารคณะ 

คณะเทคโนโลยีมอบของที่ระลึกและขอบคุณอดีตผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจา 

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีพบคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารคณะ 

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบหลังยุคโควิดพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง….จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 งานพัฒนานิสิต คณะเ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และ EdPEx คณะเทคโนโลยี มมส.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 งานประกันคุณภาพ คณ 

คณะเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มมส

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการวิจัยและรับฟังความเห็นโครงการ “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ภาควิชาเทคโนโลยีกา 

กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2021

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาค 

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและมอบรางวัล 

คอร์สเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อยเยื่อไม้ด่าง WePlantGrow ร่วมกับคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริ 

คณะผู้บริหาร สถาบัน(สท.) และ (สวทช.)ประชุมร่วมกับคณะเทคโนโลยี มมส

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร สถาบันก 

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเทคโน 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้นิสิตคณะเทคโนโลยี

เมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 งานพัฒนานิสิต ได้จ 

คณะเทคโนโลยีประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12. 

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหาสาร 

พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยี ได้ป 

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 2564

คณะเทคโนโลยี มมส. จัดงานยกย่อง และแลกเปลี่ยนเ 

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ KM การจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีจัดโค 

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าแหนแดงเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะ 

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เนื่องในโอกาส 12  

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีจัดกิจ 

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุ 

ครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี 7 สิงหาคม 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมอ 

คณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 กรกรฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยี ร่ว 

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของค 

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3

ด้วยคณะเทคโนโลยีได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลาก 

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีนฯ

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลั 

คณะเทคโนโลยีจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 Online

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30-16.30 

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2564 

สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย 

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยี มหาวิท 

มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาค 

มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 64

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต มหา 

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.10- 16.30 น. ภา 

งานประเพณีบุญผะเหวด มมส. แบบวีถีใหม่ (New normal)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจก 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ห้อง B-411 ชั้น 4  

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. คณะ 

Translate »