โครงการความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ฟ้าทะลายโจร

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์และคณะ ได้เดินทางไปศูนย์เรียนรู้การเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ และได้ร่วมกันปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยคณะเทคโนโลยีได้จัดเตรียมแปลงปลูกฟ้าทะลายโจรให้ที่แปลงปลูกเขตพื้นที่นาสีนวน ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ทำระบบนำ้ไว้เรียบร้อย ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อัปมระกา จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้นำต้นกล้าที่ได้เตรียมไว้มาทดลองปลูก เพื่อจะได้ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรให้กับชุมชน สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร และร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานต่อไป
ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »