พิธีเปิด Techno corner คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้เป็นประธานในการเปิดTechno Corner ณ บริเวณ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นสถานที่ต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยม Techno Corner เป็นการดำเนินการที่เกิดจากการประชุมคณะ และข้อเสนอแนะจากการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่ต้องการให้มี Common Room สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร ในโอกาสนี้  Techno Corner ได้มีการสาธิต miniRRS (Restaurant Ready to Serve) project  พร้อมชวนชม และชิม “ผลิตภัณฑ์ลาบเป็ดพร้อมปรุง”ที่ปรุงได้ง่าย และรวดเร็วพร้อมรับประทาน  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน อมรสิน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์และคณะร่วมสาธิต  การจัดงานในครั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากรร่วมเข้ากิจกรรม

Comments are closed.
Translate »