มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม ประชุม พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา Mahasarakham Modern Trade

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม ประชุม พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา Mahasarakham Modern Trade ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา โดยมีนายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวแนะนำนโยบายการรับเข้าผู้เรียน และการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต จากนั้นประธานหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และวท.บ.ประมง ได้นำเสนอสาระหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา การรับเข้า รวมทั้งมีการตอบคำถามและนำ MSU Wisdom โดยนักวิชาการการศึกษาจากกองทะเบียนและประมวลผล ในการประชุมครั้งนี้ มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 แห่ง เป็นระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมศรีแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ข่าว:เพจสำนักศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Comments are closed.
Translate »