โครงการร้องเพลงคณะ “ร้อยเรียงเสียงจากพี่ส่งถึงน้อง” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการร้องเพลงคณะ “ร้อยเรียงเสียงจากพี่ส่งถึงน้อง” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต ได้กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี่ มีนายกสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี ได้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักบทเพลงประจำคณะเทคโนโลยีและมีความภาคภูมิใจ และวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ห้อง เรียน TA401 คณะเทคโนโลยี เวลา 09.30-14.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการในครั้งนี้

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »