โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สโมสรนิสิตและ งานพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 TA201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี โดย นางสาวทิววนา หาญฉิมพลี นายกสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี มมส. ประจำปีการศึกษา 2564 ได้กล่าวรายงาน วัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ความรู้และมีทักษะในการเขียนโครงการเข้าใจในแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำนิสิตให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดี มีวุฒิภาวะเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีวินัย บริหารการจัดการเวลาเชื่อมโยงการทำงานองค์รวม และพัฒนาทักษะชีวิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยีได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และได้บรรยายทิศทางและนโยบายในการทำกิจกรรมของนิสิตในศตวรรษที่ 21
และวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรม ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เวลา 08.30 น.-17.00 น. โดย อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพนิสิต ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต ได้รับเกียรติจากวิทยากร ว่าที่ร้อยเอกจิระชัย ยมเกิด (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และ คุณศุภชัย ชัยอุดมวิถี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) มาเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ จากใจพี่สู่ใจน้องคล้องสายสัมพันธ์และ ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ และรูปแบบการเขียนโครงการ นำเสนอตัวอย่างรูปแบบการเขียนโครงการ/ตอบข้อซักถาม/ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครการ/กิจกรรมและกิจกรรมช่วงเย็น ยามเย็นสานรัก สานสัมพันธ์ วันที่ 10 กรกฎาคม ได้จัดกิจกรรม แบ่งกลุ่มย่อย กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต โดยท่านวิทยากร และสรุปกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลกระบวนการ ต่อไป
ภาพข่าว- คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »