คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณบดีคณะเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี

TA207, 229 โทรศัพท์ 1872
[email protected]

รองคณบดีคณะเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

TA232 โทรศัพท์ 1836
 [email protected]

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ห้อง TA209, TA315 โทรศัพท์ 1809
[email protected]

ผศ.ดร.สุณิสา ร้อยดวง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

TA226 โทรศัพท์ 1806
[email protected]

อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพนิสิต

TA216 โทรศัพท์ 1807
[email protected]

หัวหน้าภาควิชาและกรรมการผู้แทนคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

TA214 โทรศัพท์ 1811
[email protected]

ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

TA221 โทรศัพท์ 1826
[email protected]

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

TA204, 231 โทรศัพท์ 1833, 1830
[email protected]

ผศ.ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
กรรมการคณะเทคโนโลยี ผู้แทนคณาจารย์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี

นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1848
อีเมล -

Translate »