คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณบดีคณะเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี

TA207, 229 โทรศัพท์ 1872
sumonwan.c@msu.ac.th

รองคณบดีคณะเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

TA232 โทรศัพท์ 1836
 kedsukon.m@msu.ac.th

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ห้อง TA209, TA315 โทรศัพท์ 1809
wipavee@msu.ac.th

ผศ.ดร.สุณิสา ร้อยดวง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

TA226 โทรศัพท์ 1806
sunisa.r@msu.ac.th

อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
รองคณบดีฝ่ายฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต

TA216 โทรศัพท์ 1807
Supachai.su@msu.ac.th​

หัวหน้าภาควิชาและกรรมการผู้แทนคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

TA214 โทรศัพท์ 1811
songsak.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

TA221 โทรศัพท์ 1826
tatdao.p@msu.ac.th

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

TA204, 231 โทรศัพท์ 1833, 1830
olejaa@gmail.com

ผศ.ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
กรรมการคณะเทคโนโลยี ผู้แทนคณาจารย์

-
kedsirin.s@msu.ac.th

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี

นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1841
อีเมล -

Translate »