คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณบดีคณะเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี

TA207, 229 โทรศัพท์ 1872
sumonwan.c@msu.ac.th

รองคณบดีคณะเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

TA232 โทรศัพท์ 1836
 kedsukon.m@msu.ac.th

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ห้อง TA209, TA315 โทรศัพท์ 1809
wipavee@msu.ac.th

ผศ.ดร.สุณิสา ร้อยดวง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

TA226 โทรศัพท์ 1806
sunisa.r@msu.ac.th

อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
รองคณบดีฝ่ายฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต

TA216 โทรศัพท์ 1807
Supachai.su@msu.ac.th​

หัวหน้าภาควิชาและกรรมกาารผู้แทนคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร

TA218 โทรศัพท์ -
waranyoo.k@msu.ac.th

ผศ.ดร.พีรยา โชติถนอม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

TA225 โทรศัพท์ 1823
pheeraya.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

TA204, 231 โทรศัพท์ 1833, 1830
olejaa@gmail.com

รศ.ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
กรรมการคณะเทคโนโลยี ผู้แทนคณาจารย์

-
example@msu.ac.th

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี

นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1849
tawin.j@msu.ac.th

โทรศัพท์1849

Translate »