วิสัยทัศน์

“เป็นคณะชั้นนำ (1 ใน 10) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ”

ปรัชญา

“ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล และเป็นผู้ประกอบการ
 2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
 4. อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร/วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)

S3

 • S = Synergy = รวมพลังกันทำงาน หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างสร้างสรรค์ (innovation) อย่างมืออาชีพ (Professional) และมุ่งมั่นให้บรรลุผลสำเร็จ (Achievement)
 • S = strategic work system = การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง การทำงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
 • S = Social Responsibility = สร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืน หมายถึง นำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง

สมรรถนะหลัก (Competency)

ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เอกลักษณ์ คณะเทคโนโลยี

“การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร”

อัตลักษณ์ นิสิตคณะเทคโนโลยี

“นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน”

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

นโยบาย/เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน

 1. หลักสูตรทันสมัยตอบสนองความต้องการของตลาด มีการบูรณาการศาสตร์ และได้รับการับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ชาติ
 2. ผลิตบัณฑิตเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะทั้ง Hard skill และ Soft skill ตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมโลก
 3. ทุกหลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียน การสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
 4. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานทำของบัณฑิตเพิ่มขึ้น และมีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ
 5. บุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คณะฯได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏในฐานข้อมูล ISI และ Scopus เพิ่มมากขึ้น
 6. คณะมีผลงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน สังคม และประเทศ
 7. คณะมีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
 8. พัฒนาพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ในคณะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ แหล่งวิจัย ของคณาจารย์ นิสิต เป็นแหล่งบริการวิชาแก่เกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม และสร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและบริการวิขาการ เพื่อสร้างรายได้ให้คณะฯ
 9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
 10. บุคลากรของคณะมีความสุขในการปฏิบัติงานและนิสิตมีความสุขในการศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
Translate »