โครงการนวัตกรรมแปลงหญ้าหวานอัจฉริยะ

 

ตอบโจทย์ SDGs  เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero
Hunger)

ข้อย่อย: 2.5  National Hunger : ความหิวโหยของชาติ
ตัวชี้วัด 2.5.3 University access to local farmers and food producers : Provide access to university
facilities (e.g. labs, technology, plant stocks) to local farmers and food producers to improve
sustainable farming practices.

โครงการนวัตกรรมแปลงหญ้าหวานอัจฉริยะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี จัดทำโครงการนวัตกรรมแปลงหญ้าหวานอัจฉริยะ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบแปลงหญ้าหวานที่มีการควบคุมการให้น้ำและปุ๋ย เพื่อผลิตหญ้าหวานคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ สถานที่จัดทำโครงการคือ คณะเทคโนโลยี หมาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยเป็นต้นแบบการจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงาน โดยมีเกษตรกรในเขตตำบลนาสีนวนเข้ามาศึกษาดูงานแล้วทั้งสิ้น 30 คน และจะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแปลงหญ้าหวานอัจฉริยะให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไป

The Sweet glass plot Innovation
Department of Agricultural Technology, Faculty of Technology contributed the project “the Sweet glass plot Innovation”. The objective of this project was build master of glass plot. The master glass plot was control water and fertilizer for produce high quality of sweet glass for livestock. This project place on Faculty of Technology Mahasarakham University Nasrinaun Campus, Kantaravichai District, Mahasarakham Province. In this project, thirty farmers can be a model for transferring the sweet glass plot innovation. This place can be the point of technology transfer to another farmers in future.

Comments are closed.
Translate »