โครงการเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตอบโจทย์ SDGs  เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger)

ข้อย่อย:  National Hunger : ความหิวโหยระดับชาติ
Does your university as a body provide access to university facilities (e.g. labs, technology, plant stocks) to local farmers and food producers to improve sustainable farming practices?

โครงการเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี จัดทำโครงการปลูกผักอินทรีย์ ณ พื้นที่ฟาร์มนาวีนวน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดกิจกรรมเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 สถานที่จัดกิจกรรม พื้นที่ฟาร์มนาสีนวน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ฟาร์มนาสีนวนจำนวน 20 ราย ด้วยการทำกิจกรรมสนับสนุนและบริการวิชาการกลุ่มเกษตรกรในการรวมกลุ่มเพื่อการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ การจัดสร้างระบบน้ำ การปรับปรุงดิน การผลิตธาตุอาหารอินทรีย์  การปลูกและดูแลรักษา การอานักขาพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อเป็นอาหารและจำหน่ายผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค

Farmer culture organic vegetable at Faculty of Technology, Mahasarakham University
Department of Agricultural Technology, Faculty of Technology contributed the project “Farmer culture organic vegetable at Faculty of Technology, Mahasarakham University” at Nasinuan Farm Area, Faculty of Technology, Maha Sarakham University. The event was held in October 2018. The objective is to support and encourage for 20 farmers to include organic vegetables in the Farm Area of Nasinuan. By conducting support activities and academic services, farmer groups gather for improvement of the area. Water System Construction, Improving soil, Organic nutrient production, Planting and maintaining plants, Harvesting produce for food and selling the remaining produce from consumption.

Comments are closed.
Translate »