โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย: การจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ตอบ SDGs เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Life Below Water)

หัวข้อย่อย Supporting aquatic ecosystems through education : สนับสนุนระบบนิเวศทางน้ำผ่านการศึกษา
Does your university as a body offer educational programmes on fresh-water ecosystems (water irrigation practices, water management/conservation) for local or national communities?

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย: การจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย: การจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ พื้นที่ อ่างเก็บน้ำหนองบัว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยจัดเวทีพูดคุย ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ ข้อมูลอ่างเก็บน้ำหนองบัว และแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการพื้นที่ โดยมี ผศ.ดร.ภัททิรา เกษมศิริ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลา จากสาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเสวนา พูดคุยกับชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบัว กันทรวิชัย

Wetlands management project in Thailand: Good practices for development and management wetlands in urban (Northern and Northeastern regions)
This project was held on 3rd April 2021 at the area of Nongbua reservoir, Kantarawichai district, Maha Sarakham province. The objectives of this project were to introduce the good practices in developing and managing the wetlands, and also develop the local curriculum involving recognition in values and importance of wetlands. The activities in this project included presentation and discussion in the topics related to Nongbua reservoir and the good practices in conservation, development and maintenance the wetlands with the community leaded by Assistant Professor Dr. Pattira Kasamesiri , fishery expertise from division of fishery, department of agricultural technology, Faculty of Technology, Mahasarakham University.

Comments are closed.
Translate »