มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้ มีบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย สังกัด คณะเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ สินศิริ สังกัด คณะเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ อรุณแสงสีสด สังกัด คณะเทคโนโลยี

นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์ สังกัด คณะเทคโนโลยี

ภายในงานรับชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ขบวนบายศรีสู่ขวัญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์เข้าสู่บริเวณพิธี การแสดงฟ้อนมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความรู้สึก หลังจากนั้นบุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงาน ได้มอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหาร รับชมการแสดงวงดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ข่าว/ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และ อภิราม ทามแก้ว และ คณะเทคโนโลยี

ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.
Translate »