โครงการจัดการความรู้ ด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้ ด้านวิชาการ หัวข้อเรื่อง “ทิศทางหลักสูตรการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ มาบรรยายแนวทางการใช้วิเทศสัมพันธ์และสนับสนุนคณะเทคโนโลยีในอนาคต และเวลา 10.30 น.-12.00 น. ที่มาความสำคัญ และพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้เรียน โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบ ออนไลน์ และออนไซต์ หลังจากนั้น เวลา 13.00 น.-16.30 น. ได้แยกกลุ่มตามหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีประเมิณความท้าทาย และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา แลกเปลี่ยนแนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร ต่อไป
ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »