คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน และนายสุภชัย  จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานพิธี และการลงนามในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้บริหารได้เข้าร่วมพิธีการลงนามด้วย ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรชุดวิชา Mahasarakham Modern Trade ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมทักษะอาชีพต่อผู้เรียน เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม S1 โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Comments are closed.
Translate »