ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางรายกาารบันทึก

ประเภท

ปีงบประมาณ

วงรอบปีงบประมาณ*

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนครั้งที่บันทึก ตัวเลือก
1 นายจิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 0
2 นายธวัชชัย แฝงลำดวน 0