งานการเงินและบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1819
อีเมล -

นางสาวสุภานี ชินพร
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1846
supanee.c@msu.ac.th

– ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สุภานี ชินพร
– ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ สุภานี ชินพร
– ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการและการขอยืมเงิน สุภานี ชินพร
– ขั้นตอนโครงการฝึกอบรมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์(กรณีเป็นผู้จัด) สุภานี ชินพร
– ขั้นตอนการคืนยืมค่าเดินทางไปราชการเงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัย วันวิสาข์ สืบสำราญ
– ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัย วันวิสาข์ สืบสำราญ
– ขั้นตอนการขอเบิกเงินวิจัย วันวิสาข์ สืบสำราญ
– ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ วันวิสาข์ สืบสำราญ

– การเบิกเงินโครงการวิจัยภายนอก วันวิสาข์ สืบสำราญ
– การเบิกเงินโครงการบริการวิชาการภายนอก วันวิสาข์ สืบสำราญ
– คู่มือระบบสืบค้นเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะเทคโนโลยี วันวิสาข์ สืบสำราญ
– แนวทางการปฏิบัติในการจัดฝึกอบรม(กรณีเป็นผู้จัด) วันวิสาข์ สืบสำราญ
– แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน/ส่งใช้คืนเงินยืม วันวิสาข์ สืบสำราญ
– ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติในการจัดฝึกอบรม-กรณีเป็นผู้จัด วันวิสาข์ สืบสำราญ
– ขั้นตอนและวิธีการสืบค้นข้อมูลเส้นทางและระยะทางของกรมทางหลวง วันวิสาข์ สืบสำราญ
– การเบิกเงินงบประมาณเงินรายได้คณะเทคโนโลยีกันเงิน วันวิสาข์ สืบสำราญ
– การรับเงินการนำส่งเงิน วันวิสาข์ สืบสำราญ

– แนวปฏิบัติในการเตรียมเอกสารการยืมโครงการ-ไปราชการ-ค่าตอบแทน
– แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายเงินตามโครงการ
– แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงคำขอรับเงินฝากธนาคาร
– แบบฟอร์มขอยืมเงิน update: 14-02-2565
– ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์
– ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111)
– ใบเเจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี
– ใบนำส่งการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ
– ใบสำคัญรับเงิน

– ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
– แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ
– แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
– แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
– แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ
– แบบฟอร์มคำขอเพิ่มการปรับปรุงฐานข้อมูลภาครัฐ
– แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
– แบบฟอร์มแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย
– แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
– แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัย
– ขออนุมัติไปราชการ
– แบบรายงานไปราชการ
– แบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
– แบบฟอร์มเบิกค่าลงทะเบียน
– แบบแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ

Translate »