ยินดีต้อนรับสู่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

+66 (0)43 754 085

สามารถติดต่อส่วนงานได้ในเวลาราชการหากเลยเวลาทำการจะดำเนินการให้ในวันถัดไป

ช่องทางติดต่อ

[email protected]

+66 (0)43 754 085

+66 (0)43 754 086

เวลาเปิดทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 16:30

เวลาเปิด-ปิดอาคาร

  • จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 21:00
  • เสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 21.00
เบอร์ภายในห้องรองคณบดี เบอร์
- คณบดี(ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ) 1872
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร(ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ) 1836
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ(ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล) 1809
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์(อ.ดร.สุนิสา ร้อยดวง) 1806
- รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต 1807
เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขานุการ เบอร์
- หัวหน้าสำนักงาน(นางสุชาราวตี มาบุญธรรม) 1848
- งานสารบรรณ(นายอภิเชษฐ์ เฉิดมงคล) 1800
- งานบัญชี(น.ส.สุภาณี ชินพร) 1846
- งานการเงิน(น.ส.วันวิสาข์ สืบสำราญ) 1819
- งานอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา โทรทัศน์(นายตังธสิน เทพทองพูน) 1851
- งานเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศ(นายธีระศักดิ์ ประทุมพล) 1802
- งานคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์(นายธวัชชัย แฝงลำดวน) 1804
- งานยานยนต์(นายประธาน ทูลธรรม) 1843
- งานยานยนต์(นายพิพัฒน์ คุณมี) 1845
เบอร์ภายในห้องเลขาภาควิชา เบอร์
- เทคโนโลยีชีวภาพ 1830
- เทคโนโลยีการเกษตร 1811
- สาขาสัตวศาสตร์ 1809
- สาขาประมง 1806
- เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ 1820/1828
เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขานุการ เบอร์
- งานพัศดุ(นายสันต์ ปัจฉิม) 1850
- งานบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ(นายยุทธชัย อุทัยแพน) 1844
- งานนโยบายและแผน ประกันคุณภาพ กพร.(น.ส.สุพรรษา ศิริจันทพันธ์) 1842
- งานเลขานุการ ประชุม วิเทศสัมพันธ์(นางสาวสุภัค ลี้สงวน) 1801
- วิชาการ(น.ส.นฤมล โพธิ์มินทร์) 1840
- งานพัฒนานิสิต(นายอภิเชษฐ์ เฉิดมงคล) 1800
- งานภูมิทัศน์(นายทรัพย์พิเชษฐ ศรีไสย) -

ติดต่อ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ติดต่อ

คณะเทคโนโลยี เขตพื้นที่นาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Translate »