การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ข้อมูล  
O1 โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผูบริหาร ผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ คณะเทคโนโลยี
O4 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม
O6 Q&A Q&A

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
ข้อ
ข้อมูล  
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รายงานความก้าวหน้าโครงการ ในรอบ6เดือน
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานประจำปี
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือ
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ คู่มือ
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ สถิติการใช้บริการ
O13 E–Service รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ
ข้อมูล  
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล  
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ
ข้อมูล  
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ข้อ
ข้อมูล  
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี รายงานการประเมินผลการป้องกันทุจริต 2566

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ
ข้อมูล  
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2567 (ส่วนที่2 หน้า12-17)
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2567 (ส่วนที่2 หน้า7-11)
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

Translate »