งานบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

นายยุทธชัย อุทัยแพน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

TA234 โทรศัพท์ 1844
[email protected]

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  1. แนวปฏิบัติ และรูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ ในระบบ iThesis

แบบฟอร์มงานบัณฑิตศึกษา

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ปรับปรุงล่าสุด) จากบัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
เอกสารการประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา
Translate »