งานวิจัย

ผู้รับผิดชอบกลุ่มงาน

นายยุทธชัย อุทัยแพน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

TA234 โทรศัพท์ 1844
[email protected]

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( * ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ )

 1. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2562
 2. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ปี 2562
 3. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณเงินรายได้ ปี 2562
 4. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับอาจารย์ ทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้ ปี 2562

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 1. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561
 2. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ปี 2561
หน่วยวิจัยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 •   หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล/ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมการเกษตร : Agro-Industrial Machinery/Product Research and Development Center(AMRDC)
 •   หน่วยการพัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ : Process and Product Development of Function Foods
 •   หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางทรัพยากรอาการสัตว์และโภชศาสตร์สัตว์ : Animal Feed Resource and Animal Nutrition Research Unit
 •   หน่วยวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ : Natural Antioxidant Research Unit (NARU unit)
 •   หน่วยวิจัยโภชนาการ เพื่อสุขภาพ : Nutrition for Health
 •   หน่วยตรวจสอบระบบการผลิตผลผลิตการเกษตรมหาสารคาม : Mahasarakham Inspection Body (agricultural production system)
 •   หน่วยวิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี : Biological Control Research Unit
 •   หน่วยบริการวิชาการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา : Microbiology Analysis Laboratory
 •   หน่วยบริการวิชาการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัส(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ และประสาทสัมผัส)

* ดาวน์โหลดฟอนท์ Thai Sarabun New และ Thai Sarabun SPK

ทุนอุดหนุนงานวิจัย คณะเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

 1. ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทส่งเสริมศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย
 2. ข้อเสนอโครงการ (อาจารย์)
 3. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (อาจารย์)
 4. ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 5. ข้อเสนอโครงการ (ปริญญาเอก)
 6. ข้อเสนอโครงการ (ปริญญาโท)
 7. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
 8. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
 9. บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ

ทุนอุดหนุนงานวิจัย คณะเทคโนโลยี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

 1. RS-100-บันทึกข้อความ.ขอส่งข้อเสนอโครงการ
 2. RS-101-แบบ ข้อเสนอโครงการ (อาจารย์)
 3. RS-102-แบบ ข้อเสนอโครงการ (ป.โท)
 4. RS-103-แบบ ข้อเสนอโครงการ (เอก)
 5. RS-104-แบบ ข้อเสนอโครงการ (สายสนับสนุน)
 6. RS-110-บันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารเพื่อจัดทำสัญญารับทุน และเบิกเงิน งวด 1
 7. RS-111-หนังสือสัญญา (อาจารย์)
 8. RS-112-หนังสือสัญญา (โท)
 9. RS-113-หนังสือสัญญา (เอก)
 10. RS-114-หนังสือสัญญา (สายสนับสนุน)
 11. RS-115-หนังสือสัญญา (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
 12. RS-200-หนังสือขอส่งเล่มรายงานความก้าวหน้า และเบิกเงิน งวด 2
 13. RS-290-ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย
 14. RS-300-หนังสือขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และอนุมัติเบิกเงิน งวด 3
 15. RS-500-แบบ ใบสำคัญรับเงินบริการวิชาการและวิจัย
 16. รูปแบบรายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ งปม รายได้ ปี 2562

ทุนอุดหนุนงานวิจัย สำหรับอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. RS-100-บันทึกข้อความ ขอส่งข้อเสนอโครงการ
 2. RS-101-แบบ ข้อเสนอโครงการ (อาจารย์)
 3. RS-110-บันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารเพื่อจัดทำสัญญารับทุน และเบิกเงิน งวด 1
 4. RS-111-หนังสือสัญญา (อาจารย์)
 5. RS-121-บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการวิจัย
 6. RS-122-แบบ วจ1 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการวิจัย
 7. RS-123-แบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (วงเงินเกิน 100,000)
 8. RS-200-บันทึกข้อความ ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงิน งวด 2
 9. RS-290-บันทึกข้อความ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 10. RS-291-บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ
 11. RS-300-บันทึกข้อความ ขออนุมัติปิดโครงการ และเบิกเงิน งวด 3
 12. RS-500-แบบ ใบสำคัญรับเงินบริการวิชาการและวิจัย
 13. RS-501-แบบ ขอให้จัดหาพัสดุ (วงเงินจัดหาไม่เกิน 100,000 บาท)
 14. RS-502-แบบ ขอให้จัดหาพัสดุ (วงเงินจัดหา 100,001 – 2,000,000 บาท)
 15. RS-503-แบบ ใบเสนอราคาซื้อ
 16. RS-504-บันทึกข้อความ รายงานการจัดซื้อ

ทุนอุดหนุนงานวิจัย สำหรับนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. RS-100-บันทึกข้อความ ขอส่งข้อเสนอโครงการ
 2. RS-102-แบบ ข้อเสนอโครงการ (ป.โท)
 3. RS-103-แบบ ข้อเสนอโครงการ (เอก)
 4. RS-110-บันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารเพื่อจัดทำสัญญารับทุน และเบิกเงิน งวด 1
 5. RS-112-หนังสือสัญญา (โท)
 6. RS-113-หนังสือสัญญา (เอก)
 7. RS-121-บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการวิจัย
 8. RS-122-แบบ วจ1 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการวิจัย
 9. RS-123-แบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (วงเงินเกิน 100,000)
 10. RS-200-บันทึกข้อความ ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงิน งวด 2
 11. RS-290-บันทึกข้อความ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 12. RS-291-บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ
 13. RS-300-บันทึกข้อความ ขออนุมัติปิดโครงการ และเบิกเงิน งวด 3
 14. RS-500-แบบ ใบสำคัญรับเงินบริการวิชาการและวิจัย
 15. RS-501-แบบ ขอให้จัดหาพัสดุ (วงเงินจัดหาไม่เกิน 100,000 บาท)
 16. RS-502-แบบ ขอให้จัดหาพัสดุ (วงเงินจัดหา 100,001 – 2,000,000 บาท)
 17. RS-503-แบบ ใบเสนอราคาซื้อ
 18. RS-504-บันทึกข้อความ รายงานการจัดซื้อ

ประเมินบทความวิจัย

 1. FRS-50-501-แบบเสนอแต่งตั้งผู้ประเมินบทความวิจัย
 2. FRS-50-502-แบบขอรับการตรวจสอบร่างตำราหนังสือบทความวิจัยบทความวิชาการ
 3. FRS-50-503-แบบรายการประเมินบทความวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

 1. FRS-60-601-แบบขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย
 2. FRS-60-602-แบบรายงานความก้าวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย
 3. FRS-60-603-แบบขออนุมัติจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการ
Links ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
Translate »