ผู้บริหาร

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี

TA207, 229 โทรศัพท์ 1872
sumonwan.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

TA232 โทรศัพท์ 1836
 kedsukon.m@msu.ac.th

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ห้อง TA209, TA315 โทรศัพท์ 1809
wipavee@msu.ac.th

ผศ.ดร.สุณิสา ร้อยดวง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

TA226 โทรศัพท์ 1806
sunisa.r@msu.ac.th

อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
รองคณบดีฝ่ายฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต

TA216 โทรศัพท์ 1807
Supachai.su@msu.ac.th​

นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1841
อีเมล -

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

TA214 โทรศัพท์ 1811
songsak.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

TA221 โทรศัพท์ 1826
tatdao.p@msu.ac.th

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

TA204, 231 โทรศัพท์ 1833, 1830
olejaa@gmail.com

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1841
อีเมล -

กลุ่มงานบริหาร

นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1842
suphansa.s@msu.ac.th

นางสาวสุภัค ลี้สงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA234 โทรศัพท์ 1801
Supak.l@msu.ac.th

นายตังธสิน เทพทองพูน
นายช่างเทคนิค

TA234 โทรศัพท์ 1851

tangtasin@msu.ac.th

นายธวัชชัย แฝงลำดวน
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

TA234 โทรศัพท์ 1804
tawatchai.f@msu.ac.th

นายธีระศักดิ์ ประทุมพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

TA207 โทรศัพท์ 1802
thirasak.p@msu.ac.th

นายอภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA234 โทรศัพท์ 1800
aphichet.c@msu.ac.th

นายประธาน ทูลธรรม
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA234 โทรศัพท์ 1843
prathan.t@msu.ac.th

กลุมงานวิชาการและพัฒนานิสิต

นายยุทธชัย อุทัยแพน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

TA234 โทรศัพท์ 1844
yutthachail.u@msu.ac.th

นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1840
narumol.p@msu.ac.th

กลุมงานคลังและพัสดุ

นายสันต์ ปัจฉิม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1850
sun.p@msu.ac.th

นางสาวสุภานี ชินพร
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1846
supanee.c@msu.ac.th

นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1819
อีเมล -

บุคลากรสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA218 โทรศัพท์ -
waranyoo.k@msu.ac.th

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA220
kriangsuk.b@msu.ac.th

ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
perayos.k@msu.ac.th

ผศ.ดร.สกุลกานต์ สิมลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
sakunkan.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
ruchuon.w@msu.ac.th

ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
orawan.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.ธนภร สิริตระกูลศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
phatchsree.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
wantana.s@msu.ac.th

รศ.ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์
รองศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร. ดาริการ์ บุญพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

อาจารย์

อ.ดร.มงคล วงศ์สวัสดิ์
อาจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
mongkol.w@msu.ac.th

อ.ดร.สุรศักดิ์ บุญแต่ง
อาจารย์

-
example@msu.ac.th

อ.สำเร็จ สีเครือดง
อาจารย์

TA219 โทรศัพท์ -
samret.s@msu.ac.th

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวดาราพร ไชยสีทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

TA214 โทรศัพท์ 1811
daraporn.c@msu.ac.th

นายศักดา แก้วสิทธิ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
sakda.k@msu.ac.th

นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
jiraporn.kr@msu.ac.th

นายอภัย สีหานารถ
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA106 โทรศัพท์ -
-

นายสุภักษร เจริญเกียรติ
นักวิทยาศาสตร์

TA106 โทรศัพท์ -
supakson.j@msu.ac.th

บุคลากรสาขาสัตวศาสตร์

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
anut.c@msu.ac.th

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

TA214 โทรศัพท์ 1811
songsak.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
khanitta.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.ดวงนภา พรมเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
daraporm.C@msu.ac.th

ผศ.ดร.จักรพงษ์ ชายคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
chakrapong.c@msu.ac.th

ผศ.ชาญยุทธ แถมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
nutthamon.t@msu.ac.th

ผศ.ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
กรรมการคณะเทคโนโลยี ผู้แทนคณาจารย์

-
kedsirin.s@msu.ac.th

อาจารย์

อ.ทัศน์วรรณ สมจันทร์
อาจารย์

-
thassawan.p@msu.ac.th

สายสนับสนุนวิชาการ

นางศิริพรรณ พลแสน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

-
siripan.p@msu.ac.th

นางวราพร มาตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-
waraporn.m@msu.ac.th

น.ส.วันประเสริฐ ทุมพะลา
นักวิทยาศาสตร์

-
wanprasert.t@msu.ac.th

บุคลากรสาขาประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ห้อง TA209, TA315 โทรศัพท์ 1809
wipavee@msu.ac.th

ผศ.ดร.ภัททิรา เกษมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
pattira@msu.ac.th

รศ.ดร.เอกพล วังคะฮาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
eakpol.w@msu.ac.th

ผศ.ดร.ร่วมฤดี พานจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
ruamruedee.p@msu.ac.th

ผศ.ดร.เมธาวี รอตมงคลดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
methawee.r@msu.ac.th

ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
panaratana.p@msu.ac.th

รศ.ดร.นันทพร สุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
nantaporn.s@msu.ac.th

อาจารย์

อ.ดร.สุปราณี วิกรัยบูรณ์
อาจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
supranee.w@msu.ac.th

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวสุชีรา เหล่าสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA212 โทรศัพท์ 1817
suchera.l@msu.ac.th

นายเอกลักษณ์ ยศสกุล
นักวิทยาศาสตร์

TA212 ,SA213 โทรศัพท์ -
-

บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศาสตราจารย์

ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
ศาสตราจารย์

TA228 โทรศัพท์ -
preecha.p@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.ลือชัย บุตคุป
รองศาสตราจารย์

TA231 โทรศัพท์ 1833
tak_biot200@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี

TA207, 229 โทรศัพท์ 1872
sumonwan.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

TA232 โทรศัพท์ 1836
 kedsukon.m@msu.ac.th

รศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA230 โทรศัพท์ 1832
sirirat.d@msu.ac.th

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

TA204, 231 โทรศัพท์ 1833, 1830
olejaa@gmail.com

รศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์
รองศาสตราจารย์

TA230 โทรศัพท์ 1832
vijitra.luangin@gmail.com

ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA229 โทรศัพท์ 1837
jackcwr@gmail.com

รศ.ดร.กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
รองศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
karb90@yahoo.com

ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
prapassorn.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
isarawut_nui@hotmail.com

อาจารย์

อ.บุษบา ธระเสนา
อาจารย์

TA232 โทรศัพท์ 1839
busabatha@yahoo.com

อ.ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
อาจารย์

TA230 โทรศัพท์ 1832
ice122548@yahoo.co.th

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสุนทรี โทฮาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

TA206 โทรศัพท์ 1830
suntaree.t@msu.ac.th

ดร.พะงา ยืนยาว
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

-

นายสุริยา คลังแสง
นักวิทยาศาสตร์

-

Translate »