ผู้บริหาร

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี

TA207, 229 โทรศัพท์ 1872
[email protected]

ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

TA232 โทรศัพท์ 1836
 [email protected]

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ห้อง TA209, TA315 โทรศัพท์ 1809
[email protected]

ผศ.ดร.สุณิสา ร้อยดวง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

TA226 โทรศัพท์ 1806
[email protected]

อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
รองคณบดีฝ่ายฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต

TA216 โทรศัพท์ 1807
[email protected]

นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1848
อีเมล -

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

TA214 โทรศัพท์ 1811
[email protected]

ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

TA221 โทรศัพท์ 1826
[email protected]

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

TA204, 231 โทรศัพท์ 1833, 1830
[email protected]

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1848
อีเมล -

กลุ่มงานบริหาร

นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1842
[email protected]

นางสาวสุภัค ลี้สงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA234 โทรศัพท์ 1801
[email protected]

นายตังธสิน เทพทองพูน
นายช่างเทคนิค

TA234 โทรศัพท์ 1851

[email protected]

นายธวัชชัย แฝงลำดวน
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

TA234 โทรศัพท์ 1804
[email protected]

นายธีระศักดิ์ ประทุมพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

TA207 โทรศัพท์ 1802
[email protected]

นายอภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปไป

TA234 โทรศัพท์ 1800
[email protected]

นายประธาน ทูลธรรม
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA234 โทรศัพท์ 1843
[email protected]

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

นายยุทธชัย อุทัยแพน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

TA234 โทรศัพท์ 1844
[email protected]

นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1840
[email protected]

กลุมงานคลังและพัสดุ

นายสันต์ ปัจฉิม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1850
[email protected]

นางสาวสุภานี ชินพร
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1846
[email protected]

นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1819
อีเมล -

บุคลากรสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA218 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.สกุลกานต์ สิมลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.ธนภร สิริตระกูลศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร. ดาริการ์ บุญพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
[email protected]

อาจารย์

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวดาราพร ไชยสีทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

TA214 โทรศัพท์ 1811
[email protected]

นายศักดา แก้วสิทธิ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
[email protected]

นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
[email protected]

นายอภัย สีหานารถ
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA106 โทรศัพท์ -
-

นายสุภักษร เจริญเกียรติ
นักวิทยาศาสตร์

TA106 โทรศัพท์ -
[email protected]

บุคลากรสาขาสัตวศาสตร์

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

TA214 โทรศัพท์ 1811
[email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ดวงนภา พรมเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.จักรพงษ์ ชายคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ชาญยุทธ แถมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
กรรมการคณะเทคโนโลยี ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์

สายสนับสนุนวิชาการ

นางศิริพรรณ พลเสน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางวราพร มาตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากรสาขาประมง

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.ภัททิรา เกษมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
[email protected]

รศ.ดร.เอกพล วังคะฮาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
[email protected]

รศ.ดร.นันทพร สุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ห้อง TA209, TA315 โทรศัพท์ 1809
[email protected]

ผศ.ดร.ร่วมฤดี พานจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.เมธาวี รอตมงคลดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
[email protected]

อาจารย์

อ.ดร.สุปราณี วิกรัยบูรณ์
อาจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
[email protected]

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวสุชีรา เหล่าสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA212 โทรศัพท์ 1817
[email protected]

นายเอกลักษณ์ ยศสกุล
นักวิทยาศาสตร์

TA212 ,SA213 โทรศัพท์ -
-

บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศาสตราจารย์

ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
ศาสตราจารย์

TA228 โทรศัพท์ -
[email protected]

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.ลือชัย บุตคุป
รองศาสตราจารย์

TA231 โทรศัพท์ 1833
[email protected]

รศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA230 โทรศัพท์ 1832
[email protected]

รศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์
รองศาสตราจารย์

TA230 โทรศัพท์ 1832
[email protected]

รศ.ดร.กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
รองศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
[email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี

TA207, 229 โทรศัพท์ 1872
[email protected]

ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

TA232 โทรศัพท์ 1836
 [email protected]

ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA229 โทรศัพท์ 1837
[email protected]

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

TA204, 231 โทรศัพท์ 1833, 1830
[email protected]

ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
[email protected]

ผศ.ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
[email protected]

อาจารย์

อ.บุษบา ธระเสนา
อาจารย์

TA232 โทรศัพท์ 1839
[email protected]

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสุนทรี โทฮาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

TA206 โทรศัพท์ 1830
[email protected]

ดร.พะงา ยืนยาว
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

-

นายสุริยา คลังแสง
นักวิทยาศาสตร์

-

Translate »