บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศาสตราจารย์

ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
ศาสตราจารย์

TA228 โทรศัพท์ -
preecha.p@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.ลือชัย บุตคุป
รองศาสตราจารย์

TA231 โทรศัพท์ 1833
tak_biot200@hotmail.com

รศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์
รองศาสตราจารย์

TA230 โทรศัพท์ 1832
vijitra.luangin@gmail.com

รศ.ดร.กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
รองศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
karb90@yahoo.com

รศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA230 โทรศัพท์ 1832
sirirat.d@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี

TA207, 229 โทรศัพท์ 1872
sumonwan.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

TA232 โทรศัพท์ 1836
 kedsukon.m@msu.ac.th

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

TA204, 231 โทรศัพท์ 1833, 1830
olejaa@gmail.com

ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA229 โทรศัพท์ 1837
jackcwr@gmail.com

ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
prapassorn.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
isarawut_nui@hotmail.com

อาจารย์ ดร.

อ.บุษบา ธระเสนา
อาจารย์

TA232 โทรศัพท์ 1839
busabatha@yahoo.com

อ.ดร.อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
อาจารย์

TA230 โทรศัพท์ 1832
ice122548@yahoo.co.th

อ.ดร.ธิติวุทธิ วงค์คำแปง
อาจารย์

ห้อง TA231 โทรศัพท์ 1833
thitiwut.v@msu.ac.th

สายสนับสนุนวิชาการ

ดร.พะงา ยืนยาว
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

-

นางสุนทรี โทฮาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

TA206 โทรศัพท์ 1830
suntaree.t@msu.ac.th

นายสุริยา คลังแสง
นักวิทยาศาสตร์

-

Translate »