บุคลากรสาขาประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ห้อง TA209, TA315 โทรศัพท์ 1809
wipavee@msu.ac.th

ผศ.ดร.ภัททิรา เกษมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
pattira_ksiri@yahoo.com

ผศ.ดร.เอกพล วังคะฮาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
eakpol.w@msu.ac.th

ผศ.ร่วมฤดี พานจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
ruamruedee@hotmail.com

ผศ.ดร.เมธาวี รอตมงคลดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
wai_methawee@hotmail.com

ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
-

ผศ.ดร.นันทพร สุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
nantaporn175sytthi@gmail.com

อาจารย์ ดร.

อ.ดร.สุปราณี วิกรัยบูรณ์
อาจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
supranee.w@msu.ac.th

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวสุชีรา เหล่าสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA212 โทรศัพท์ 1817
suchera.l@msu.ac.th

นายเอกลักษณ์ ยศสกุล
นักวิทยาศาสตร์

TA212 ,SA213 โทรศัพท์ -
-

Translate »