บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ศาสตราจารย์

ศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
ศาสตราจารย์

TA224 โทรศัพท์ 1822
sirithon.s@msu.ac.th

ศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม
ศาสตราจารย์

TA405

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA226 โทรศัพท์ 1825
manachaya.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA225 โทรศัพท์ 1823
tanongsak.m@msu.ac.th

ผศ.ดร.ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA221 โทรศัพท์ 1826
duljira.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.บุษกร ทองใบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA227 โทรศัพท์ 1827
bussagon.t@msu.ac.th

ผศ.ดร.พีรยา โชติถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA225 โทรศัพท์ 1823
pheeraya.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรลือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA224 โทรศัพท์ 1822
kriangsak.b@msu.ac.th

ผศ.ดร.อัศวิน อมรสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA225 โทรศัพท์ 1823
aswin.a@msu.ac.th

ผศ.สิริพร ลาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA222 โทรศัพท์ 1824
siriporn.l@msu.ac.th

ผศ.ดร.อังคณา จันทรพลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA221 โทรศัพท์ 1826
angkana.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.วรรณี สมัปปิโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA227 โทรศัพท์ 1827
wannee.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.ศรีนวล จันทไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA227 โทรศัพท์ 1827
srinual.j@msu.ac.th

ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

TA221 โทรศัพท์ 1826
tatdao.p@msu.ac.th

ผศ.ดร.สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA224 โทรศัพท์ 1822
sudathip.i@msu.ac.th

ผศ.ดร.สุณิสา ร้อยดวง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

TA226 โทรศัพท์ 1806
sunisa.r@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.

อ.ดร.ศรินทร สุวรรณรงค์ (Dr.Sarinthorn Suwannarong)
อาจารย์

TA222 โทรศัพท์ 1824
sarinthorn.s@msu.ac.th

อ.ดร.วนิดา ชื่นตา
อาจารย์

TA226 โทรศัพท์ 1825
wanida.c@msu.ac.th

อ.ดร.อภิชญา บัญญัติรัชต(Dr.Apichaya Bunyatratchata)
อาจารย์

TA222 โทรศัพท์ 1824
apichaya.b@msu.ac.th

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวณิชารัตน์ สินมาลัย
นักวิทยาศาสตร์

TA110 โทรศัพท์ 1821
nicharat.s@msu.ac.th

นางสาวธิลาวรรณ อาจนนลา
นักวิทยาศาสตร์

TA112 โทรศัพท์ 1874
thilawan.a@msu.ac.th

นางสาวดุจชีวัน คำภาพงษา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

TA111 โทรศัพท์ 1821
dudcheewan.k@msu.ac.th

นายทวีศักดิ์ ชูทองคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA208 โทรศัพท์ 1828
thaweesak.c@msu.ac.th

นางสาว อัญชญา นะคะจัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA208 โทรศัพท์ 1820

@msu.ac.th

Translate »