บุคลากรสาขาสัตวศาสตร์

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

TA214 โทรศัพท์ 1811
[email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ดวงนภา พรมเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.จักรพงษ์ ชายคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ชาญยุทธ แถมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
กรรมการคณะเทคโนโลยี ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์ ดร.

สายสนับสนุนวิชาการ

นางศิริพรรณ พลเสน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
นางวราพร มาตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Translate »