บุคลากรสาขาสัตวศาสตร์

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
กรรมการคณะเทคโนโลยี ผู้แทนคณาจารย์

-
example@msu.ac.th

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
รองศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.ดวงนภา พรมเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.อรวรรณ อรุณแสงสีสด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.จักรพงษ์ ชายคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ชาญยุทธ แถมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.

อ.ทัศน์วรรณ สมจันทร์
อาจารย์

-
example@msu.ac.th

สายสนับสนุนวิชาการ

นางศิริพรรณ พลแสน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

-
example@msu.ac.th

นางวราพร มาตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-
example@msu.ac.th

นางสาววันประเสริฐ ทุมพะลา
นักวิทยาศาสตร์

-
example@msu.ac.th

Translate »