บุคลากรสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
รองศาสตราจารย์

TA219 โทรศัพท์ -
maratreep@yahoo.com, maratreep@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร

TA218 โทรศัพท์ -
a.waranyoo@gmail.com

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA220
kriangsuk.b@msu.ac.th

ผศ.ดร.นริศ สินศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
naris.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA220 โทรศัพท์ -
benjawan.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.สกุลกานต์ สิมลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
sakunkans@hotmail.com

ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
ruchuon_w@hotmail.com

ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
perayos@gmail.com

ผศ.ดร.ธนภร สิริตระกูลศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
phatteay@gmial.com, phatchsree.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
wantana.s@msu.ac.th, wantana_sin@yahoo.com

ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
orawan.s@msu.ac.th, orawan.msu@gmail.com

ผศ.ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร. ดาริการ์ บุญพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.

อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
รองคณบดีฝ่ายฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต

TA216 โทรศัพท์ 1807
supachai606@gmail.com

อ.ดร.มงคล วงศ์สวัสดิ์
อาจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
mongkol1971@hotmail.com

อ.ดร.สุรศักดิ์ บุญแต่ง
อาจารย์

-
example@msu.ac.th

อ.สำเร็จ สีเครือดง
อาจารย์

TA219 โทรศัพท์ -
samret.s@msu.ac.th, samrets5@gmail.com

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวดาราพร ไชยสีทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

TA214 โทรศัพท์ 1811
mbt_chai@hotmail.com

นายศักดา แก้วสิทธิ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
-

นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
aeed_ch15@windowslive.com

นายอภัย สีหานารถ
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA106 โทรศัพท์ -
-

นายสุภักษร เจริญเกียรติ
นักวิทยาศาสตร์

TA106 โทรศัพท์ -
supakson.j@msu.ac.th

Translate »