บุคลากรสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA220
kriangsuk.b@msu.ac.th

รศ.ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์
รองศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA218 โทรศัพท์ -
waranyoo.k@msu.ac.th

ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
ruchuon.w@msu.ac.th

ผศ.ดร.เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA220 โทรศัพท์ -
benjawan.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.สกุลกานต์ สิมลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
sakunkan.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
wantana.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
perayos.k@msu.ac.th

ผศ.ดร.ธนภร สิริตระกูลศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
phatchsree.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. ดาริการ์ บุญพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
orawan.s@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.

อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
รองคณบดีฝ่ายฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต

TA216 โทรศัพท์ 1807
Supachai.su@msu.ac.th​

อ.ดร.มงคล วงศ์สวัสดิ์
อาจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
mongkol.w@msu.ac.th

อ.ดร.สุรศักดิ์ บุญแต่ง
อาจารย์

-
example@msu.ac.th

อ.สำเร็จ สีเครือดง
อาจารย์

TA219 โทรศัพท์ -
samret.s@msu.ac.th

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวดาราพร ไชยสีทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

TA214 โทรศัพท์ 1811
daraporn.c@msu.ac.th

นายศักดา แก้วสิทธิ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
sakda.k@msu.ac.th

นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
jiraporn.kr@msu.ac.th

นายอภัย สีหานารถ
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA106 โทรศัพท์ -
-

นายสุภักษร เจริญเกียรติ
นักวิทยาศาสตร์

TA106 โทรศัพท์ -
supakson.j@msu.ac.th

Translate »