บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1848
pongthepcrs@hotmail.com

กลุ่มงานบริหาร

นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

TA234 โทรศัพท์ 1849
rintapach j@hotmail.com

นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1842
อีเมล -

นางสาวชาลิสา โรจนะคณาตัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA207 โทรศัพท์ 1801
memewki@gmail.com

นางสาวสุภัค ลี้สงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA234 โทรศัพท์ 1800
Supak.l@msu.ac.th

นายตังธสิน เทพทองพูน
นายช่างเทคนิค

TA234 โทรศัพท์ 1851
อีเมล -

นายธวัชชัย แฝงลำดวน
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

TA234 โทรศัพท์ 1804
tawatchai.f@msu.ac.th

นายจิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

TA207 โทรศัพท์ 1802
jidtiwat.a@msu.ac.th

นายประธาน ทูลธรรม
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA234 โทรศัพท์ 1843
อีเมล -

นายพิพัฒน์ คุณมี
พนักงานขัยรถยนต์

TA234 โทรศัพท์ 1845
อีเมล -

นายสังคม ศรียศ
งานภูมิทัศน์

คณะเทคโนโลยี โทรศัพท์ -
อีเมล -

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

TA234 โทรศัพท์ 1841
อีเมล -

นายยุทธชัย อุทัยแพน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

TA234 โทรศัพท์ 1844
อีเมล -

นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1840
narumol.p@msu.ac.th

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

นายสันต์ ปัจฉิม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1850
อีเมล -

นางสาวสุภานี ชินพร
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1846
อีเมล -

นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1819
อีเมล -

นายพงศพัศ ละอองคำ
พนักงานบริการอัดสำเนา

TA234 โทรศัพท์ 1847
อีเมล -

Translate »