บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1849
tawin.j@msu.ac.th

โทรศัพท์1849

กลุ่มงานบริหาร

นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

TA234 โทรศัพท์ 1849
tawin.j@msu.ac.th

โทรศัพท์1849

นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1842
suphansa.s@msu.ac.th

นางสาวสุภัค ลี้สงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA234 โทรศัพท์ 1801
Supak.l@msu.ac.th

นายอภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA234 โทรศัพท์ 1800
aphichet.c@msu.ac.th

นายตังธสิน เทพทองพูน
นายช่างเทคนิค

TA234 โทรศัพท์ 1851

tangtasin@msu.ac.th

นายธวัชชัย แฝงลำดวน
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

TA234 โทรศัพท์ 1804
tawatchai.f@msu.ac.th

นายธีระศักดิ์ ประทุมพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

TA207 โทรศัพท์ 1802
thirasak.p@msu.ac.th

นายประธาน ทูลธรรม
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA234 โทรศัพท์ 1843
prathan.t@msu.ac.th

นายพิพัฒน์ คุณมี
พนักงานขัยรถยนต์

TA234 โทรศัพท์ 1845
อีเมล -

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

TA234 โทรศัพท์ 1841
อีเมล -

นายยุทธชัย อุทัยแพน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

TA234 โทรศัพท์ 1844
yutthachail.u@msu.ac.th

นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1840
narumol.p@msu.ac.th

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

นายสันต์ ปัจฉิม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1850
sun.p@msu.ac.th

นางสาวสุภานี ชินพร
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1846
supanee.c@msu.ac.th

นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

TA234 โทรศัพท์ 1819
อีเมล -

Translate »