ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และมูลค่าสูงขึ้น จากห้องปฏิบัตการสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม ศึกษาด้านพันธ์วิศวกรรมของพืชและสัตว์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์และพัฒนาด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ผลิตพลังงานทดแทนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการหมัก

Facebook page: เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Web site: www.biotechmsu.com

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศึกษาด้านพันธุวิศวกรรมของพืชและสัตว์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมัก พลังงานชีวภาพ

รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ

ศึกษาด้านพันธุวิศวกรรมของพืชและสัตว์ จุลชีววิทยา เทคดนดลยีการหมัก พลังงานชีวภาพ

รายละเอียด

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศึกษาด้านพันธุวิศวกรรมของพืชและสัตว์ จุลชีววิทยา เทคดนดลยีการหมัก พลังงานชีวภาพ

รายละเอียด

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043754085 ต่อ 1830

บุคลากร

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

TA204, 231 โทรศัพท์ 1833, 1830
[email protected]

ศาสตราจารย์

ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
ศาสตราจารย์

TA228 โทรศัพท์ -
[email protected]

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.ลือชัย บุตคุป
รองศาสตราจารย์

TA231 โทรศัพท์ 1833
[email protected]

รศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์
รองศาสตราจารย์

TA230 โทรศัพท์ 1832
[email protected]

รศ.ดร.กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
รองศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
[email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยี

TA207, 229 โทรศัพท์ 1872
[email protected]

ผศ.ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

TA232 โทรศัพท์ 1836
 [email protected]

รศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA230 โทรศัพท์ 1832
[email protected]

ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

TA204, 231 โทรศัพท์ 1833, 1830
[email protected]

ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA229 โทรศัพท์ 1837
[email protected]

ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
[email protected]

ผศ.ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA233 โทรศัพท์ 1835
[email protected]

อาจารย์ ดร.

อ.บุษบา ธระเสนา
อาจารย์

TA232 โทรศัพท์ 1839
[email protected]

อ.ดร.ธิติวุทธิ วงค์คำแปง
อาจารย์

ห้อง TA231 โทรศัพท์ 1833
[email protected]

สายสนับสนุนวิชาการ

ดร.พะงา ยืนยาว
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

-

นางสุนทรี โทฮาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

TA206 โทรศัพท์ 1830
[email protected]

นายสุริยา คลังแสง
นักวิทยาศาสตร์

-

Translate »