รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจการให้บริการ
ของสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

แสดงจำนวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้ประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ การให้บริการ ของสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มีดังนี้ 

ลำดับ
ประเภท จำนวน ร้อยละ
1 คณาจารย์และบุคลากร 22 36.67
2 นิสิต 38 63.33
  รวม 60 100

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

2.1 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
รายการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย

(ประเมิน1/2565)

ระดับ

ความพึงพอใจ

ลำดับ
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ.       
1.1 กระบวนการให้บริการเป็นระบบ และมีขั้นตอนที่เหมาะสม 4.28   (4.31) มาก 7
1.2  มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูลในการใช้บริการ 4.37   (4.33) มาก 4
1.3  ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ และตรงเวลา 4.38   (4.33) มาก 3
2.  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ      
2.1  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเต็มใจให้บริการ 4.48   (4.44) มาก 1
2.2  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก และรวดเร็ว 4.38   (4.31) มาก 3
2.3  เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามได้ชัดเจน 4.40   (4.28) มาก 2
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
3.1  อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการมีความเพียงพอ 4.25   (4.08) มาก 8
3.2  มีช่องทางในการติดต่อที่สะดวก และเข้าถึงการใช้บริการ 4.35  (4.22) มาก 5
3.3  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 4.33 (4.43) มาก 6
ค่าเฉลี่ย 4.36  (4.29) มาก  
2.2 ความไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
รายการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย

 

ระดับ

ความไม่พึงพอใจ

ลำดับ
1.1  กระบวนการ ขั้นตอนการ และแบบฟอร์มการให้บริการ 1.63  (1.50 ) น้อย 1
1.2  ความสุภาพ ความเต็มใจ และความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ให้บริการ 1.73  (1.38) น้อย 3
1.3  อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ให้บริการ 1.70  (1.63) น้อย 2
ค่าเฉลี่ย 1.69  (1.50) น้อย  

ส่วนที่ 3 เกณฑ์ระดับการประเมิน

ระดับการประเมินความพึงพอใจ   

                           คะแนน 4.51 –5.00  =  ระดับพึงพอใจมากที่สุด

                           คะแนน 3.51 –4.50  =  ระดับพึงพอใจมาก

                           คะแนน 2.51 –3.50  =  ระดับพึงพอใจปานกลาง

                           คะแนน 1.51 – 2.50 =  ระดับพึงพอใจน้อย                                                 

                           คะแนน 0.01 –1.50  =  ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด                                                 

ระดับการประเมินความไม่พึงพอใจ 

                          คะแนน 4.51 –5.00  =  ระดับไม่พึงพอใจมากที่สุด

                           คะแนน 3.51 –4.50  =  ระดับไม่พึงพอใจมาก

                           คะแนน 2.51 –3.50  =  ระดับไม่พึงพอใจปานกลาง

                           คะแนน 1.51 – 2.50 =  ระดับไม่พึงพอใจน้อย                                                 

                           คะแนน 0.01 –1.50  = ระดับไม่พึงพอใจน้อยที่สุด                                                 

                                     

Translate »