ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตีพิมพ์ปี 2562

Publication Year 2019

25

ตีพิมพ์ปี 2563

Publication Year 2020

25

ตีพิมพ์ปี 2564

Publication Year 2021

40

ตีพิมพ์ปี 2565

Publication Year 2022

46

ตีพิมพ์ปี 2566

Publication Year 2023

6

ผลงานวิจัย แยกตามปี

 

นักวิจัย ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร อ้างอิง ฐานข้อมูล
 • ปรีชา ประเทพา
Low level of DNA variation in blast resistance Pi-ta gene of wild, weedy rice and Thai jasmine rice Khao Dawk Mali 105 Genetic Resources and Crop Evolution https://doi.org/10.1007/s10722-022-01505-4 ISI (Q3) 
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Effect of Kera-Stim®50, a feed additive containing free amino acid mix on growth, antioxidant and immune responses, digestive enzymes, and fatty acid composition in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Journal of Food Science and Technology https://doi.org/10.1007/s13197-022-05626-7 ISI (Q2)  Scopus
 • ภัททิรา เกษมศิริ
 • ร่วมฤดี พานจันทร์
 • วิภาวี ไทเมืองพล
Spatial-Temporal Distribution and Ecological Risk Assessment of Microplastic Pollution of Inland Fishing Ground in the Ubolratana Reservoir, Thailand Water https://www.mdpi.com/2073-4441/15/2/330 ISI 
 • สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
Effects of Stepwise Microwave Heating and Expanded Bed Height Control on the Performance of Combined Fluidized Bed/Microwave Drying for Preparing Instant Brown Rice Food and Bioprocess Technology https://doi.org/10.1007/s11947-022-02933-x  Scopus
 • วิจิตรา หลววงอินทร์
An overview of antibiotic and antibiotic resistance Environmental Advances https://doi.org/10.1016/j.envadv.2022.100331  Scopus
 • อภิชญา บัญญัตรัชต
Release of bifidogenic N-glycans from native bovine colostrum proteins by an endo-β-N-acetylglucosaminidase Enzyme and Microbial Technology https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2022.110138  
รวม 6

 

นักวิจัย ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร อ้างอิง ฐานข้อมูล
 • เอกพล วังคะฮาต
Impacts of Aegle marmelos fruit extract as a medicinal herb on growth performance, antioxidant and immune responses, digestive enzymes, and disease resistance against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Fish and Shellfish Immunology 10.1016/j.fsi.2021.11.015 ISI (Q1)  Scopus
 • เอกพล วังคะฮาต
 • อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
Effect of Kera-Stim®50, a feed additive containing free amino acid mix on growth, antioxidant and immune responses, digestive enzymes, and fatty acid composition in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Aquaculture 10.1016/j.aquaculture.2021.737874 ISI (Q1)  Scopus
 • เอกพล วังคะฮาต
 • อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
Interactive effects of dietary lipid and nutritional emulsifier supplementation on growth, chemical composition, immune response and lipid metabolism of juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Aquaculture 10.1016/j.aquaculture.2021.737341 ISI (Q1)  Scopus
 • เอกพล วังคะฮาต
 • อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
Optimum dietary sources and levels of selenium improve growth, antioxidant status, and disease resistance: re-evaluation in a farmed fish species, Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Fish and Shellfish Immunology 10.1016/j.fsi.2021.12.003 ISI (Q1)  Scopus
 • วิภาวี ไทเมืองพล
 • เอกพล วังคะฮาต
The immune response of fairy shrimp Streptocephalus sirindhornae against bacterial black disease by de novo transcriptome analysis Fish and Shellfish Immunology 10.1016/j.fsi.2021.12.053 ISI (Q1)  Scopus
 • ศิริธร ศิริอมรพรรณ
Bioactive compounds, biological activity, and starch digestibility of dried soy residues from the soybean oil industry and the effects of hot-air drying Journal of the Science of Food and Agriculture 10.1002/jsfa.11514 ISI (Q1)  Scopus
 • ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
 • ดวงนภา พรมเกตุ
The Association of Dopamine Receptor D2 (DRD2) and Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) Polymorphisms on Egg Production in High Egg Strain of Pradu Hangdum Chiangmai Chickens Advances in Animal and Veterinary Sciences 10.17582/JOURNAL.AAVS/2022/10.2.212.218   Scopus (Q3)
 • พีรยา โชติถนอม
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Enhancement of the concentration of melatonin and its precursors in legume sprouts germinated under salinity stress and evaluation of the feasibility of using legume sprouts to develop melatonin-rich instant beverage LWT 10.1016/j.lwt.2022.113168 ISI (Q1)  Scopus
 • อนุชิตา มุ่งงาม
 • ทนงศักดิ์ มูลตรี
Ohmic heating-assisted water extraction of steviol glycosides and phytochemicals from Stevia rebaudiana leaves LWT 10.1016/j.lwt.2021.112798 ISI (Q1)  Scopus
 • เอกพล วังคะฮาต
A multi-epitope chimeric protein elicited a strong antibody response and partial protection against Edwardsiella ictaluri in Nile tilapia Journal of Fish Diseases 10.1111/jfd.13525 ISI (Q1)  Scopus
 • เอกพล วังคะฮาต
Expression and purification of S5196-272 and S6200-317 proteins from Tilapia Lake Virus (TiLV) and their potential use as vaccines Protein Expression and Purification  10.1016/j.pep.2021.106013 ISI (Q3)  Scopus
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
Valorisation of biomass and diaper waste into a sustainable production of the medical mushroom Lingzhi Ganoderma lucidum Chemosphere  10.1016/j.chemosphere.2021.131477 ISI (Q1)  Scopus
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Substitution of rice flour with rice protein improved quality of gluten-free rice spaghetti processed using single screw extrusion LWT 10.1016/j.lwt.2021.112512
 
ISI (Q1)  Scopus
 • ฤชุอร วรรณะ
 • มงคล วงศ์สวัสดิ์
 • ดาริการ์ บุญพันธ์
Fumigant and repellent potentials of essential oil from carrot (Daucus carota L.) seeds against Sitophilus zeamais Motschulsky APST   ISI (Q3)  Scopus
 • ฤชุอร วรรณะ
 • มงคล วงศ์สวัสดิ์
Toxicity and bioactivity of essential oil of Cilantro (Eryngium foetidum L.) against red flour beetle [Tribolium castaneum (Herbst)] Australian Journal of Crop Science https://10.21475/ajcs.22.16.02.3414 ISI (Q3)  Scopus
 • ฤชุอร วรรณะ
 • วรัญญู แก้วดวงตา
Fumigant Activity of Tridax procumbens (Asterales: Asteraceae) Essential Oil Against Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) and Its Effects on Thai Rice Seed Germination Journal of Entomological Science 10.18474/JES22-02 ISI(Q3) Scopus 
 • เอกพล วังคะฮาต
Impacts of Aegle marmelos fruit extract as a medicinal herb on growth performance, antioxidant and immune responses, digestive enzymes, and disease resistance against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Fish and Shellfish Immunology 10.1016/j.fsi.2021.11.015 ISI(Q1) Scopus 
 • วิภาวี ไทยเมืองพล
 •  
A C1q domain-containing protein in Pinctada fucata contributes to the innate immune response and elimination of the pathogen Fish and Shellfish Immunology https://doi.org/10.1016/j.fsi.2022.10.031 ISI(Q1) Scopus 
รวม 18
นักวิจัย ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร อ้างอิง ฐานข้อมูล
 • ศิริธร ศิริอมรพรรณ
Amino acid profile and biological properties of silk cocoon as affected by water and enzyme extraction Molecules doi:10.3390/molecules26113455 ISI Scopus
 • ศิริธร ศิริอมรพรรณ
Anti-tumor activity of rice bran hydrolysates on migration, invasion and angiogenesis Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine doi:10.4103/2221-1691.317243 ISI Scopus
 • ภัททิรา เกษมศิริ
Assessment on Microplastics Contamination in Freshwater Fish: A Case Study of the Ubolratana Reservoir, Thailand International Journal of Geomate doi:10.21660/2020.77.6108 ISI Scopus
 • ศิริธร ศิริอมรพรรณ
Changes in amino acid profiles and bioactive compounds of thai silk cocoons as affected by water extraction Molecules doi:10.3390/molecules26072033 ISI Scopus
 • อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
 • ศิริธร ศิริอมรพรรณ
Changes in curcuminoids and chemical components of turmeric (Curcuma longa L.) under freeze-drying and low-temperature drying methods Food Chemistry doi:10.1016/j.foodchem.2020.128121 ISI 
 • พีระยศ แข็งขัน
Changes in germination of the aged rice seeds after priming with rice bran, husks, brassinosteroids and chitosan International Journal of Agricultural Technology International Journal of Agricultural Technology, 17(3), 871-882.   Scopus
 • ศิริธร ศิริอมรพรรณ
 • สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
Characterization of Polysaccharides from Gynura procumbens with relation to their antioxidant and anti-glycation potentials Biocatalysis and Agricultural Biotechnology  doi:https://doi.org/10.1016/j.bcab.2021.101957 ISI 
 • ธิติวุทธิ วงค์คำแปง
Characterization of simultaneous uptake of xylose and glucose in Caldicellulosiruptor kronotskyensis for optimal hydrogen production Biotechnology for Biofuels doi:10.1186/s13068-021-01938-6 ISI Scopus
 • ธิติวุทธิ วงค์คำแปง
Chitosan flocculation associated with biofilms of C. saccharolyticus and C. owensensis enhances biomass retention in a CSTR International Journal of Hydrogen Energy doi:10.1016/j.ijhydene.2021.03.230 ISI Scopus
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
Cold Plasma Treatment on Mustard Green Seeds and its Effect on Growth, Isothiocyanates, Antioxidant Activity and Anticancer Activity of Microgreens International Journal of Agriculture and Biology doi:10.17957/IJAB/15.1715  Scopus
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
 • พีรยา โชติถนอม
Comparative Analysis of Volatile Compounds and Antioxidant Activity of Kefir Produced by Thai Black Jasmine Rice Journal of Sustainability Science and Management  Journal of Sustainability Science and Management, 16(6).   Scopus
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Editorial: Food, Agriculture And Biotechnology Towards Sustainability In Thailand Journal of Sustainability Science and Management  doi:10.46754/jssm.2021.02.001  Scopus
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
Effect of Atmospheric Pressure Multicorona Air Plasma and Plasma-Activated Water on Germination and Growth of Rat-Tailed Radish Seeds IEEE Transactions on Plasma Science doi:10.1109/TPS.2020.3041839 ISI Scopus
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
Effect of cold plasma and elicitors on bioactive contents, antioxidant activity and cytotoxicity of Thai rat-tailed radish microgreens Journal of the Science of Food and Agriculture doi:10.1002/jsfa.10985 ISI Scopus
 • เอกพล วังคะฮาต
EFFECT OF DIETARY PAPAYA PEEL AND BAKER’S YEAST SUPPLEMENTATION ON GROWTH PERFORMANCE, HEMATOLOGICAL VALUE OF SILVER BARB (Barbodes gonionotus) AND ITS RESISTANCE TO Aeromonas hydrophila.  Journal of Sustainability Science and Management  doi:10.46754/jssm.2021.02.003  Scopus
 • อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
 • อรวรรณ อรุณแสงสีสด
 • เอกพล วังคะฮาต
Effect of dietary selenium from selenium-enriched kale sprout, selenomethionine, and sodium selenite on performance and selenium concentrations in the tissues of growing quails Animal Bioscience doi:10.5713/ajas.20.0111 ISI Scopus
 • พีระยศ แข็งขัน
EFFECT OF SEED QUALITY STIMULATION IN KHAO DAWK MALI 105 PADDY DURING THE DORMANCY PERIOD USING INFRARED RADIATION Journal of Sustainability Science and Management Journal of Sustainability Science and Management, 16(2), 176-182.   Scopus
 • อนุชิตา มุ่งงาม
EFFECT OF STORAGE AND PACKAGING CONDITIONS ON PHYSICAL PROPERTIES AND CAROTENOID CONTENT OF MANGO TABLETS Journal of Sustainability Science and Management Journal of Sustainability Science and Management, 16(2), 138-151.   Scopus
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Effect Of Storage And Packaging Conditions On Physical Properties And Carotenoid Content Of Mango Tablets Journal of Sustainability Science and Management doi:10.46754/jssm.2021.02.015  Scopus
 • สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
Effects of operating conditions on quality attributes of instant brown rice porridge prepared by microwave assisted foam-mat drying Engineering and Applied Science Research doi:10.14456/easr.2021.68  Scopus
 • ดาริการ์ บุญพันธ์
 • ฤชุอร วรรณะ
Evaluation 16 elite sugarcane lines for ethanol yield and yield related traits under rainfed conditions Australian Journal of Crop Science  doi:0.21475/ajcs.21.15.07.p3030  Scopus
 • วรรณี สมัปปิโต
 • ลือชัย บุตคุป
Flavonoids and phenolics contents, antioxidant and antibacterial potential of folk medicinal plants used in northeastern Thailand Research Journal of Pharmacognosy doi:10.22127/rjp.2021.276097.1685 ISI Scopus
 • ฤชุอร วรรณะ
 • พีระยศ แข็งขัน
Fumigant toxicity and bioactivity of Wedelia trilobata essential oil against cowpea weevil (Callosobruchus maculatus) International Journal of Agricultural Technology https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85111655004&partnerID=40&md5=3c377af30105337bfb40ff3cf1e9ce8d  Scopus
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
 • เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
Identification of soil bacteria isolated from nasinuan community forest with potential application in agriculture Journal of Sustainability Science and Management  doi:10.46754/jssm.2021.02.016  Scopus
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Improved Melatonin Content And Antioxidant Activity Of Mung Bean Sprout By Germination Under Salinity Incorporated With Exogenous Melatonin Journal of Sustainability Science and Management  doi:10.46754/jssm.2021.02.009  Scopus
 • เบ็ญจพร กุลนิตย์
 • ดาริการ์ บุญพันธ์
Land-use Changes Affecting Phosphorus Distribution in Soil Profile in Northeast Thailand Suranaree Journal of Science and Technology https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85102596033&partnerID=40&md5=6c9f86f796f30026235184fb82d0e1c8 ISI Scopus
 • พีรยา โชติถนอม
 • อนุชิตา มุ่งงาม
MELATONIN, ITS PRECURSORS, TOTAL PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN LEGUMES GERMINATED UNDER NORMAL AND SALINE CONDITIONS Journal of Sustainability Science and Management Journal of Sustainability Science and Management, 16(2), 53-66.   Scopus
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
Omics technologies used in pesticide residue detection and mitigation in crop Journal of hazardous materials  doi:10.1016/j.jhazmat.2021.126624  Scopus
 • พีรยา โชติถนอม
 • อนุชิตา มุ่งงาม
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
Optimization of pulsed vacuum osmotic dehydration on model food and application in important compound enrichment Journal of Sustainability Science and Management doi:10.46754/jssm.2021.02.006  Scopus
 • ฤชุอร วรรณะ
Potential of essential oils from Piper nigrum against cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (Fabricius) International Journal of Agricultural Technology https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85100427634&partnerID=40&md5=312d98ec62d093da4a8f7048923777d8  Scopus
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
Probiotic Attributes, GABA-Producing Capacity and Cytotoxic Effects of Microbes Isolated from Thai Fermented Foods International Journal of Agriculture and Biology doi:10.17957/IJAB/15.1682  Scopus
 • พีรยา โชติถนอม
 • อนุชิตา มุ่งงาม
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
PULSED VACUUM OSMOTIC DEHYDRATION ON PHYSIOLOGICAL COMPOUND ENRICHMENT OF MODEL FOOD Journal of Sustainability Science and Management doi:http://doi.org/10.46754/jssm.2021.02.006  Scopus
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
 • วรรณี สมัปปิโต
Screening of Probiotic Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Pak-Sian for Use as a Starter Cultur Current Microbiology doi:10.1007/s00284-021-02521-w ISI 
 • มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
SPROUTS CONTAIN HIGHER TOTAL PHENOLICS, TOTAL FLAVONOIDS, AND ANTIOXIDANT ACTIVITY THAN SEED IN DIFFERENT THAI VARIETIES OF MUNGBEANS (Vigna Radiata L.) Journal of Sustainability Science and Management Journal of Sustainability Science and Management, 16(4), 12-20.   Scopus
 • ดวงนภา พรมเกตุ
 • ขนิษฐา เพ็งมีศรี
The comparatives of growth and carcass performance of the thai native chicken between economic selection (Chee kku12) and natural selection (chee n) Veterinary Integrative Sciences https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85106176411&partnerID=40&md5=71e1a2a36c247c222af110cab5f43c47  Scopus
 • กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
The Diversity Of Halotolerant And Halophilic Bacteria In The Soil Of The Nasinuan Secondary Forest In Maha Sarakham, Thailand Journal of Sustainability Science and Management doi:10.46754/jssm.2021.02.017  Scopus
 • อนุชิตา มุ่งงาม
THE EFFECTS OF UNRIPE BANANA FLOUR ON RESISTANT STARCH CONTENT AND QUALITY CHARACTERISTICS OF GLUTEN-FREE RICE COOKIES Journal of Sustainability Science and Management  doi:10.46754/jssm.2021.02.008  Scopus
 • เอกพล วังคะฮาต
The Streptococcus agalactiae Ribose Binding Protein B (RbsB) Mediates Quorum Sensing Signal Uptake via Interaction with Autoinducer-2 Signals Journal of Ocean University of China  doi:10.1007/s11802-021-4810-4 ISI 
 • ฤชุอร วรรณะ
 • ดาริการ์ บุญพันธ์
 • วรัญญู แก้วดวงตา
 • มงคล วงศ์สวัสดิ์
 • พีระยศ แข็งขัน
The toxicity and bioactivity of climbing wedelia powder and essential oil against maize weevil Journal of Sustainability Science and Management doi:10.46754/jssm.2021.02.011  Scopus
 • ปรีชา ประเทพา
Unearthed new indel in the waxy gene in glutinous rice landraces from thailand Pakistan Journal of Biological Sciences doi:10.3923/pjbs.2021.748.755  Scopus
รวม 40

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ที่ นักวิจัย ชื่องานวิจัย อ้างอิง
1
 • ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
 • ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
 • ดวงนภา พรมเกตุ
Effect of Wood Vinegar Supplementation on Growth Performance of Broilers. Journal of Agricultural Research and Extension, 35(Supp. 2), 545–550.
2
 • อังคณา จันทรพลพันธ์
Effect of Different Processing Methods on Physico-chemical Properties of Chinese Chive Leaves  Journal, 50(2 Suppl.), 269–272.
3
 • ทัตดาว ภาษีผล
Hepatoprotective Effect of Wax Apple (Syzygium samarangense (Blume) cv.Taptimjan)inStreptozotocin-induced Diabetic Rats. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University, 21(1), 75–85.
4
 • เบ็ญจพร กุลนิตย์
Effects of zinc and silicon on growth and yield of rice cv. Khao Dawk Mali 105 https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=1912.pdf&id=3927&keeptrack=2
5
 • ทนงศักดิ์ มูลตรี
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Effect of Sugar Substitution by Stevia Extract on Sensory Acceptance, Color, and Texture Profiles of Brownie ICoFAB 2019 (pp. 1–5).
6
 • สิริพร ลาวัลย์
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Distribution of Melatonin and Serotonin in Germinated Rice ICoFAB 2019 (pp. 12–17).
7
 • เกรียงศักดิ์ บรรลือ
Kinetics Study on Hot-Air Drying Carrot Cubes ICoFAB 2019 (pp. 32–38).
8
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
Locust Bean Gum Hydrolysis for Mannooligosaccharide (MOS) Production Using Bacillus methylotrophicus KS1 ICoFAB 2019 (pp. 69–73).
9
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
Screening of Yeasts from Thai Traditional Fermentation Starter (Loog-pang) for Alcoholic Fermentation Products in Community Enterprise  ICoFAB 2019 (pp. 74–78).
10
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
 • เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
Isolation and Identification of Lipase-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Forest, Kantarawichai District, Mahasarakham Province ICoFAB 2019 (pp. 79–87).
11
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
 • เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
Screening and Identification of Bacteria that Produce Chitinase Enzymes from Soil in Na
Si Nuan Forest, Maha Sarakham, Thailand
ICoFAB 2019 (pp. 88–93).
12
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
Plasma Technology and Abiotic Elicitor Effectively Increased Isothiocyanates, Bioactive
Compounds and Cytotoxicity against Caco2 Cells in Mustard Green Microgreen Extract
ICoFAB 2019 (pp. 123-).
13
 • ปณรัตน์ ผาดี
Parasitic Infection in Common Lowland Frog (Hoplobatrachus rugulosus Wiegmann) and Disease Treatment. ICoFAB 2019 (pp. 153–162).
14
 • ปณรัตน์ ผาดี
Parasitic Infection of Common Lowland Frog (Hoplobatrachus rugulosus) in Maha Sarakham and Roi-et Provinces  Prawarun Agr. J., 16(2), 325–337.
รวม 14

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus/ISI ในฐานข้อมูลอื่นๆ

ที่ ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/วันที่เผยแพร่
1 กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
Data on soil properties and halophilic bacterial densities in the Na Si Nuan Secondary Forest at Kantharawichai District, Maha Sarakham, Thailand Chookietwattana, K., & Yuwa-Amornpitak, T. (2019). Data on soil properties and halophilic bacterial densities in the Na Si Nuan Secondary Forest at Kantharawichai District, Maha Sarakham, Thailand. Data in Brief, 27, 104582. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104582
2 นันทพร สุทธิ
วิภาวี ไทเมืองพล
 Effects of yeast (Saccharomyces cerevisiae) on growth performances, body composition and blood chemistry of Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) under different salinity conditions Sutthi, N., & Thaimuangphol, W. (2020). Effects of yeast (Saccharomyces cerevisiae) on growth performances, body composition and blood chemistry of Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) under different salinity conditions TT -. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 19(3), 1428–1446. Retrieved from http://jifro.ir/article-1-3714-en.html
3 ดวงนภา พรมเกตุ
ขจรเกียรติ นั่ณฑิต
ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
Investigation of Cathepsin B (CTSB) and Cathepsin L (CTSL) Polymorphism for Carcass and Meat Quality in Swine Promket, D., Nabundit, K., & Ruangwittayanusorn, K. (2019). Investigation of Cathepsin B (CTSB) and Cathepsin L (CTSL) Polymorphism for Carcass and Meat Quality in Swine. International Journal of GEOMATE, 17(61), 91–96. https://doi.org/10.21660/2019.62.4729
4 เบ็ญจพร กุลนิตย์ Land–Use Changes Influencing C Sequestration and Quality in Topsoil and Subsoil. Agronomy Kunlanit, B., Butnan, S., & Vityakon, P. (2019). Land–Use Changes Influencing C Sequestration and Quality in Topsoil and Subsoil. Agronomy, 9(9), 520. https://doi.org/10.3390/agronomy9090520
5 อนุชิตา มุ่งงาม Optimization of pasteurized milk with soymilk powder and mulberry leaf tea based on melatonin, bioactive compounds and antioxidant activity using response surface methodology Sangsopha, J., Moongngarm, A., Johns, N. P., & Grigg, N. P. (2019). Optimization of pasteurized milk with soymilk powder and mulberry leaf tea based on melatonin, bioactive compounds and antioxidant activity using response surface methodology. Heliyon, 5(11), e02939. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02939
6 ขนิษฐา เพ็งมีศรี
ดวงนภา พรมเกตุ
ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
USING BEEF MORPHOLOGY TO PREDICT CARCASS WEIGHT WHICH CUTTING IN THAI-ISAAN STYLE Ruangwittayanusorn, K., Promket, D., Chumpawadee, S., Muapkunton, J., Sriboon, O., & Pukkawan, K. (2019). USING BEEF MORPHOLOGY TO PREDICT CARCASS WEIGHT WHICH CUTTING IN THAI-ISAAN STYLE. International Journal of GEOMATE, 17(62), 65–70.
7 ศิริธร ศิริอมรพรรณ The influence of starch structure and anthocyanin content on the digestibility of Thai pigmented rice. Food Chemistry Ratseewo, J., Warren, F., & Siriamornpun, S. (2019). The influence of starch structure and anthocyanin content on the digestibility of Thai pigmented rice. Food Chemistry, 298, 124949. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.06.016
8 ศิริธร ศิริอมรพรรณ The Diversity of Biologically Active Compounds in the Rhizomes of Recently Discovered Zingiberaceae Plants Native to North Eastern Thailand. Chumroenphat, T., Somboonwatthanakul, I., Saensouk, S., & Siriamornpun, S. (2019). The Diversity of Biologically Active Compounds in the Rhizomes of Recently Discovered Zingiberaceae Plants Native to North Eastern Thailand. Pharmacognosy Journal, 11(5).
9 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
อรวรรณ อรุณแสงสีสด
Selenium Enrichment in Sprouts of Sunflower (Helianthus annus) Chantiratikula, A., Chinrasria, O., Chantiratikulb, P., Noochangsinga, A., Channaronga, S., & Thosaikham, W. (2019). Selenium enrichment in sprouts of sunflower (Helianthus annuus). Agriculture and Natural Resources, 53, 608–611.
10 อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
สกุลกานต์ สิมลา
สุรศักดิ์ บุญแต่ง
Storage decisions of jasmine rice farmers in Thailand Srisompun, O., Simla, S. S., & Boontang, S. (2019). Storage decisions of jasmine rice farmers in Thailand. Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, 25(1), 80–91.
11 นัทธมน ตั้งจิตวัฒนชัย ANTIMICROBIAL RESISTANCE SALMONELLA ISOLATED FROM BEEF IN UPPER NORTHEASTERN THAILAND Tangjitwattanachai, N., & Sakhong, D. (2019). ANTIMICROBIAL RESISTANCE SALMONELLA ISOLATED FROM BEEF IN UPPER NORTHEASTERN THAILAND. International Journal of GEOMATE, 17(61), 236–241. https://doi.org/10.21660/2019.61.4849
รวม 11
ที่ นักวิจัย ชื่องานวิจัย อ้างอิง ฐานข้อมูล
1
 • กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
 • ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
Data on soil properties and halophilic bacterial densities in the Na Si Nuan Secondary Forest at Kantharawichai District, Maha Sarakham, Thailand https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104582 ISI
2
 • นันทพร สุทธิ
 • วิภาวี ไทเมืองพล
 Effects of yeast (Saccharomyces cerevisiae) on growth performances, body composition and blood chemistry of Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) under different salinity conditions  http://jifro.ir/article-1-3714-en.html SCOPUS
3
 • ดวงนภา พรมเกตุ
 • ขจรเกียรติ นั่ณฑิต
 • ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
Investigation of Cathepsin B (CTSB) and Cathepsin L (CTSL) Polymorphism for Carcass and Meat Quality in Swine https://doi.org/10.21660/2019.62.4729 ISI
4
 • เบ็ญจพร กุลนิตย์
Land–Use Changes Influencing C Sequestration and Quality in Topsoil and Subsoil. Agronomy https://doi.org/10.3390/agronomy9090520  
5
 • ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
 • ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
 • ดวงนภา พรมเกตุ
Effect of Wood Vinegar Supplementation on Growth Performance of Broilers.  Journal of Agricultural Research and Extension, 35(Supp. 2), 545–550. TCI 1
6
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Optimization of pasteurized milk with soymilk powder and mulberry leaf tea based on melatonin, bioactive compounds and antioxidant activity using response surface methodology https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02939 ISI
7
 • อังคณา จันทรพลพันธ์
Effect of Different Processing Methods on Physico-chemical Properties of Chinese Chive Leaves Agricultural Science Journal, 50(2 Suppl.), 269–272. TCI 2
8
 • ทัตดาว ภาษีผล
Hepatoprotective Effect of Wax Apple (Syzygium samarangense (Blume) cv.Taptimjan)inStreptozotocin-induced Diabetic Rats. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University, 21(1), 75–85. TCI 2
9
 • ขนิษฐา เพ็งมีศรี
 • ดวงนภา พรมเกตุ
 • ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
USING BEEF MORPHOLOGY TO PREDICT CARCASS WEIGHT WHICH CUTTING IN THAI-ISAAN STYLE International Journal of GEOMATE, 17(62), 65–70. SCOPUS
10
 • เบ็ญจพร กุลนิตย์
Effects of zinc and silicon on growth and yield of rice cv. Khao Dawk Mali 105 https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=1912.pdf&id=3927&keeptrack=2 TCI 1
11
 • ทนงศักดิ์ มูลตรี
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Effect of Sugar Substitution by Stevia Extract on Sensory Acceptance, Color, and Texture Profiles of Brownie  ICoFAB 2019 (pp. 1–5). Proceeding ประชุมวิชาการนานาชาติ
12
 • สิริพร ลาวัลย์
 • อนุชิตา มุ่งงาม
Distribution of Melatonin and Serotonin in Germinated Rice ICoFAB 2019 (pp. 12–17). Proceeding ประชุมวิชาการนานาชาติ
13
 • เกรียงศักดิ์ บรรลือ
Kinetics Study on Hot-Air Drying Carrot Cubes ICoFAB 2019 (pp. 32–38). Proceeding ประชุมวิชาการนานาชาติ
14
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
Locust Bean Gum Hydrolysis for Mannooligosaccharide (MOS) Production Using Bacillus methylotrophicus KS1 ICoFAB 2019 (pp. 69–73). Proceeding ประชุมวิชาการนานาชาติ
15
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
Screening of Yeasts from Thai Traditional Fermentation Starter (Loog-pang) for Alcoholic Fermentation Products in Community Enterprise ICoFAB 2019 (pp. 74–78). Proceeding ประชุมวิชาการนานาชาติ
16
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
 • เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
Isolation and Identification of Lipase-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Forest, Kantarawichai District, Mahasarakham Province ICoFAB 2019 (pp. 79–87). Proceeding ประชุมวิชาการนานาชาติ
17
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
 • วิจิตรา หลวงอินทร์
 • เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
Screening and Identification of Bacteria that Produce Chitinase Enzymes from Soil in Na
Si Nuan Forest, Maha Sarakham, Thailand
ICoFAB 2019 (pp. 88–93). Proceeding ประชุมวิชาการนานาชาติ
18
 • ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
 • จิตรา หลวงอินทร์
Plasma Technology and Abiotic Elicitor Effectively Increased Isothiocyanates, Bioactive
Compounds and Cytotoxicity against Caco2 Cells in Mustard Green Microgreen Extract
ICoFAB 2019 (pp. 123-). Proceeding ประชุมวิชาการนานาชาติ
19
 • ปณรัตน์ ผาดี
Parasitic Infection in Common Lowland Frog (Hoplobatrachus rugulosus Wiegmann) and Disease Treatment. ICoFAB 2019 (pp. 153–162). Proceeding ประชุมวิชาการนานาชาติ
20
 • ศิริธร ศิริอมรพรรณ
The influence of starch structure and anthocyanin content on the digestibility of Thai pigmented rice. Food Chemistry https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.06.016 ISI
21
 • ศิริธร ศิริอมรพรรณ
The Diversity of Biologically Active Compounds in the Rhizomes of Recently Discovered Zingiberaceae Plants Native to North Eastern Thailand.  Pharmacognosy Journal, 11(5). ISI
22
 • ปณรัตน์ ผาดี
Parasitic Infection of Common Lowland Frog (Hoplobatrachus rugulosus) in Maha Sarakham and Roi-et Provinces Prawarun Agr. J., 16(2), 325–337. TCI 2
23
 • อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
 • อรวรรณ อรุณแสงสีสด
Selenium Enrichment in Sprouts of Sunflower (Helianthus annus) Agriculture and Natural Resources, 53, 608–611. SCOPUS
24
 • อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
 • สกุลกานต์ สิมลา
 • สุรศักดิ์ บุญแต่ง
Storage decisions of jasmine rice farmers in Thailand Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, 25(1), 80–91. SCOPUS
25
 • นัทธมน ตั้งจิตวัฒนชัย
ANTIMICROBIAL RESISTANCE SALMONELLA ISOLATED FROM BEEF IN UPPER NORTHEASTERN THAILAND https://doi.org/10.21660/2019.61.4849 SCOPUS
รวม 25
Translate »