รายการบริการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

This is custom heading element

กล้องสเตอริโอชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล และชุดประมวลผล
ค่าบำรุง 200 บาท/ชั่วโมง(สำหรับบุคคลภายนใน)
300บาท/ชั่วโมง (สำหรับบุคคลภายนนอก)
กล้องสเตอริโอชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล และชุดประมวลผล
ค่าบำรุง 200 บาท/ชั่วโมง(สำหรับบุคคลภายนใน)
300บาท/ชั่วโมง (สำหรับบุคคลภายนนอก)
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลและชุดประมวลผล
ค่าบำรุง 200 บาท/ชั่วโมง(สำหรับบุคคลภายนใน)
300บาท/ชั่วโมง (สำหรับบุคคลภายนนอก)
กล้องสเตอริโอชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล และชุดประมวลผล
ค่าบำรุง 100 บาท/ชั่วโมง(สำหรับบุคคลภายนใน)
150บาท/ชั่วโมง (สำหรับบุคคลภายนนอก)
กล้องสเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา
ค่าบำรุง 100 บาท/ชั่วโมง(สำหรับบุคคลภายนใน)
150บาท/ชั่วโมง (สำหรับบุคคลภายนนอก)
เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
ค่าบริการใช้เครื่อง HPLC บาท/ชั่วโมง 100/150
ค่าเช่าคอลัมน์ บาท/ ครั้ง 400/600
Translate »