การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี

สามารถติดตามประกาศต่างๆผ่านช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์ MSU Admission การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://admission.msu.ac.th/
2. Facebook เรียนต่อ มมส Mahasarakham university https://www.facebook.com/acadmsu
3. อีเมลล์ faculty.techno@msu.ac.th
4. เบอร์โทรศัพท์คณะเทคโนโลยี 043-754085 ต่อ 1800
5. สอบถามทางโทรศัพท์ 043-754377 หรือ 043-754321-40 ต่อ 1202, 1203
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : info@msu.ac.th,info.msuthailand@gmail.com โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280

Translate »