หลักสูตรระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ) 132 หน่วยกิต

ศึกษาด้านพันธุวิศวกรรมของพืชและสัตว์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมัก พลังงานชีวภาพ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์  (วท.บ. เกษตรศาสตร์) 136หน่วยกิต

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ (วท.บ. สัตวศาสตร์ ) 136 หน่วยกิต

ศึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยี โรคและการรักษา การผสมพันธุ์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง (วท.บ. ประมง) 133 หน่วยกิต

ศึกษาด้านสัตว์น้ำ ปลา นิเวศวิทยา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สมุทรศาสตร์
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) 136 หน่วยกิต

ศึกษาด้านการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารการประกันและจัดการความปลอดภัยในอาหาร โภชนศาสตรและการประเมินภาวะโภชนาการ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) 136 หน่วยกิต

ศึกษาด้านกระบวนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขั้นตอนการผลิดอาหารทันสมัย การทดสอบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร การตลาดและการศึกษาผู้บริโภค
ดาวน์โหลดแผ่นพับ1
ดาวน์โหลดแผ่นพับ2

Translate »