หลักสูตรระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศึกษาด้านพันธุวิศวกรรมของพืชและสัตว์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมัก พลังงานชีวภาพ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์

ศึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยี โรคและการรักษา การผสมพันธุ์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง

ศึกษาด้านสัตว์น้ำ ปลา นิเวศวิทยา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สมุทรศาสตร์
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

ศึกษาด้านการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารการประกันและจัดการความปลอดภัยในอาหาร โภชนศาสตรและการประเมินภาวะโภชนาการ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ศึกษาด้านกระบวนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขั้นตอนการผลิดอาหารทันสมัย การทดสอบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร การตลาดและการศึกษาผู้บริโภค
ดาวน์โหลดแผ่นพับ1
ดาวน์โหลดแผ่นพับ2

รายละเอียดเพิ่มเติม
Translate »