หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ

ศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการ และธุรกิจ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ศึกษาด้านการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูป ความปลอดภัยในอาหาร
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Translate »