หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ (ปร.ด.นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ)

ศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการ และธุรกิจ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (ปร.ด.เกษตรศาสตร์ )

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร )

ศึกษาด้านการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูป ความปลอดภัยในอาหาร
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อธุรกิจ (ปร.ด.นวัตกรรมเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อธุรกิจ )

มุ่งผลิตบุคลากรที่สามารถคิดพัฒนา นวัตกรรมทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่เข้าใจบริบท ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ท้องถิ่นควบคู่กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

Translate »