หลักสูตรระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ)

ศึกษาด้านพันธุวิศวกรรมของพืชและสัตว์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการหมัก พลังงานชีวภาพ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (วท.ม.เกษตรศาสตร์)

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร)

ศึกษาและประยุกต์ ใช้ศาตร์ชั้นสูงด้านการแปรรูปอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่
ดาวน์โหลดแแผ่นพับ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ

 

Translate »