หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Food Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ : วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Food Technology)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Food Technology)

วิชาเอก

เทคโนโลยีการอาหาร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดแผนกแบบก2 จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต นิสิตที่เรียนในหลักสูตรทั้งแบบก1และแบบก2 ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าอาจเป็นผู้ที่มีปัญหาแรกเข้า (ตามการดำเนินการหลักสูตรข้อ2.3) จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาในหมวดวิชาปรับพื้นฐานความรู้ทางเทคโนโลยีอาหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยต้องให้ได้ผลการประเมินระดับ S (Satisfactory)และไม่นับหน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาและกลุ่มวิชา หลักสูตร(หน่วยกิต)
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 24
1.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 11
1.2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 13
3. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย (วิทยานิพนธ์) ไม่น้อยกว่า 36 12
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต
หมายเหตุ

นิสิตที่เรียนแผนกแบบ ก1 ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชา 0803 591 สัมมนา 1 และ รายวิชา 0803 592 สัมมนา 2 โดยให้ได้ผลการประเมินระดับS(Satisfactory)และไม่นับหน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

Translate »