คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาสังคม แบ่งปันองค์ความรู้สู่ชุมชน

วิสัยทัศน์

“เป็นคณะชั้นนำ (1 ใน 10) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ”

ปรัชญา

“ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล และเป็นผู้ประกอบการ
  2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้
  3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
  4. อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร/วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)

S3

  • S = Synergy = รวมพลังกันทำงาน หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างสร้างสรรค์ (innovation) อย่างมืออาชีพ (Professional) และมุ่งมั่นให้บรรลุผลสำเร็จ (Achievement)
  • S = strategic work system = การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง การทำงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
  • S = Social Responsibility = สร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืน หมายถึง นำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง

สมรรถนะหลัก (Competency)

ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เอกลักษณ์ คณะเทคโนโลยี

“การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร”

อัตลักษณ์ นิสิตคณะเทคโนโลยี

“นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน”

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

ทำเนียบคณะบดี

ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556-2564

ผศ.ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552-2556

ศ.ศิริวัฒน์ วงษ์ศิริ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548-2551

รศ.ดร.สัณย์ พณิชกุล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546-2551

รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542-2546

ศ.พจน์ ศรีบุญลือ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2534-2538

รศ.ดร.สุทธิ ภมรสมิต

พ.ศ. 2530-2534

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2538-2542

Translate »