ประวัติคณะเทคโนโลยี

พ.ศ. 2529

คณะเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นคณะแรกในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2529 ประกอบด้วยสาขาวิชาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต 4 สาขา คือ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2537

จน กระทั่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 คณะเทคโนโลยีเป็น 1 ใน 4 คณะแรกในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ภาควิชา คือ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โดยแบ่งการบริหารจัดการเป็น 5 สาขาวิชา คือ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ซึ่งแต่ละสาขารับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร

พ.ศ. 2545

ใน ปีการศึกษา 2545 ได้เริ่มการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (คณะเทคโนโลยี) ย้ายไปสังกัด คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2550 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ย้ายไปสังกัด โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ ในภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงคงเหลือเฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

พ.ศ. 2552

ในปีงบประมาณ 2552 จะประกอบไปด้วย 3 ภาควิชาดั้งเดิม คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
 • วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
 • ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ)
 • วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช (เปลี่ยนเป็น วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร ในปี 2552)
 • วท.บ. นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
 • วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตพืช (มีการจัดทำหลักสูตรในปี 2548)
 • ปร.ด. เทคโนโลยีการเกษตร (มีการจัดทำหลักสูตร ใน ปี 2550)

พ.ศ. 2555

หลัง จากนั้น สาขาประมง และสาขาสัตวศาสตร์ จากเดิมสังกัดคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ย้ายมาสังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2555 และปัจจุบันคณะเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
 • วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
 • ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ)
 • วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
 • วท.บ. ประมง
 • วท.บ. วท.บ. สัตวศาสตร์
 • วท.ม. สัตวศาสตร์
 • วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร
 • ปร.ด. เทคโนโลยีการเกษตร

พ.ศ. 2560

ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีได้เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ อาคารเรียนรู้การเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร  โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และเทคโนฟาร์ม ณ เขตพื้นที่นาสีนวน โดยสาขาประมง สาขาสัตวศาสตร์ และสาขาเกษตรศาสตร์เริ่มเข้าไปจัดการเรียนการสอน  อาจารย์เริ่มเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อการวิจัย และบริการวิชาการ

สถานที่

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน

Translate »