วิสัยทัศน์

“เป็นคณะชั้นนำ (1 ใน 10) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ”

ปรัชญา

“ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล และเป็นผู้ประกอบการ
  2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้
  3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
  4. อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร/วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)

  • S3

  • S = Synergy = รวมพลังกันทำงาน หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างสร้างสรรค์ (innovation) อย่างมืออาชีพ (Professional) และมุ่งมั่นให้บรรลุผลสำเร็จ (Achievement)
  • S = strategic work system = การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง การทำงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
  • S = Social Responsibility = สร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืน หมายถึง นำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง
Translate »