รศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม

ประวัติบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม

 

1. ชื่อภาษาไทย :  นางศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ :  Asst. Prof. Dr. SIRIRAT DEESEENTHUM

3. ตำแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. ที่ทำงาน :  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150   
โทร. –  มือถือ 084-5168363

5. Email address : sirirat.d@msu.ac.th

6. ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา
2536        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (มหาสารคาม)
2540        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7. ประวัติฝึกอบรม/วิจัยต่างประเทศ

   ปี หน่วยงาน/ประเทศ หัวข้ออบรม/ดูงาน/วิจัย แหล่งทุน
2019 UMT – Universiti Malaysia
Terengganu, Malaysia
Invited speaker for the BIOSES and
MSU Seminar ”Let’s Talk Gut
Health” which held on 9 th May
2023. on ‘HUMAN GUT HEALTH &
MICROBIOTA’ UniversityMalaysia
Terengganu, Terengganu, Malaysia.
2019 UMT – Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia ·  Invited speaker ในงาน 2nd Seminar on Biosecurity&Sustainability (BIOSES 2019). 29th-30th Oct. 2019. University Malaysia Terengganu, Terengganu, Malaysia.

· อบรมเรื่อง Metabolomic Analysis

 

UMT – Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia

หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2019 Kongunadu arts and science college, Coimbatore, INDIA ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2018 Singapore institute of Technology, SINGAPORE อบรมการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2017 The Loa coffee association, Paksong, LAO พิธีลงนามตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมกาแฟประเทศลาวกับคณะเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2016 Chiba University Nishi-Chiba Campus, JAPAN ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2015 บริษัท Paksong Highland CO. LTD. และ The Loa coffee association, Paksong, LAO ศึกษาดูงานด้านการผลิตกาแฟอะราบิก้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2014 Chemical Engineer and Biotechnology Department, National Taipei University of Technology, TAIWAN ศึกษาดูงานด้านกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2014 Universiti Putra Malaysia, MALAYSIA เจรจาความร่วมมือด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และอบรมด้านกระบวนการสกัดสารอินทรีย์ด้วยวิธี supercritical fluid extraction คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2013 National University of Singapore, Nanyang Technology University (NTU), SINGAPORE อบรมเรื่อง Student-centered learning หรือ Child-centered learning คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2008 University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Wein AUSTRIA

 

Research topic : Bioactivity of kefir produced from rice milk. The ASEA-UNINET Scientist Exchange Scholarship Austria
2004-2005 Massey University, Palmerton North, NEW ZEALAND

 

Research topic: Optimization of culturing Bacillus sp. Used as probiotic in shrimp pond. Office of the Higher Education commission of Thailand
2000 Ryukyus University, Okinawa, JAPAN

 

Research topic: Bioactive compound from some medicinal plants. UNESCO Fellowship

 

8. ประวัติฝึกอบรมในประเทศ

2563 หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ( CQI&IRCA Certified  QMS ISO 9001:2015 Lead auditor course (CQI and IRCA Reg.No.A18126)
2561 หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Biomedical research จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2561  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยากรชุมชม เรื่องอาหารปลอดภัย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2561 ประกาศนียบัตรหลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา IB02 การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป และหลักเกณฑ์การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย Primary GMP
2559  หลักสูตร Start up สำหรับผู้ประกอบการ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2558  หลักสูตรพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2557  อบรมการจัดทำระบบ GMP และ HACCP สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556  หลักสูตร Train the trainer สำหรับผู้ตรวจสอบมาตรฐานการย้อมสีผ้าไหม จากสำนักงานมาตรฐานแห่งชาติ

9. ประวัติการทำงาน
2566 วิทยากรเชี่ยวชาญ โครงการ “Annual International Training (AIT) course เรื่อง ”Valueadded and Quality Improvement of Agricultural Products by Fermentation
Technology” สนับสนุนโดยก ร ะท รวงก า รต่ างประเทศ (Thailand International
Cooperation Agency, TICA)
2565- ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์
2561-ปัจจุบัน ผู้พิจารณา (Reviewers) บทความวิชาการ/วิจัย ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ฐานข้อมูล ISI/SCOPUS งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2565 วิทยากรเชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 จังหวัดขอนแก่น กระทรวงอุตสาหกรรม
2565-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพ
2564 วิทยากรประจ าหลักสูตรมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (Occupational Standard and
Professional Qualifications) สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟ อ.นาด้วง จ.เลย
ภายใต้แบรนด์ “สุปราณีกาแฟ”
2561 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ของ บริษัทอีเอสโกลบอล จ ากัด กทม.
2561 จัดอบรม GMP และการขออย. ให้แก่วิสาหกิจชุมชนหนองผักปรัง จ.ชัยภูมิ
ภายใต้แบรนด์ “ภูขจี”
2560 ที่ปรึกษาโรงงานสมุนไพร ชา มา ฮา ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายใต้แบรนด์
“ชามาฮา”
2560- ปัจจุบัน คณะท างาน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)” หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2560-2561 คณะกรรมการด าเนินงาน Food innopolish มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2559 วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2556 – 2563 รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2555 – 2556 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2552- ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2552-2557 ผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2551-2556 กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2550-2552 รองคณบดีคณะเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2540-2541 กรรมการสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2539 อาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
โปรไบโอติก กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ

11. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (5 ปีย้อนหลัง 2019-2023)

11.1 วารสารวิชาการนานาชาติ

Vijitra Luang-In, Manatchanok Yotchaisarn, Worachot Saengha, Piyachat Udomwong,Sirirat Deeseenthum and Kedsukon Maneewan. Protease-Producing Bacteria from Soil in
Nasinuan Community Forest, Mahasarakham Province, Thailand. Biomed. Pharmacol. J, June2019. 12(2), p. 587-595.
Vijitra Luang-In, Manatchanok Yotchaisarn, Worachot Saengha, Piyachat Udomwong, Sirirat Deeseenthum and Kedsukon Maneewan. Isolation and Identification of Amylase-Producing
Bacteria from Soil in Nasinuan Community Forest, Maha Sarakham, Thailand.Biomed. Pharmacol. J, September 2019. 12(3) : 1061-1068.
Vijitra Luang-In, Worachot Saengha, Thipphiya Karirat, Benjaporn Buranrat, Khanit Matra,Sirirat Deeseenthum, Teeraporn Katisart. (2021) Effect of cold plasma and elicitors on
bioactive contents, antioxidant activity and cytotoxicity of Thai rat-tailed radish microgreens.Intl J Agric Biol, 25:667‒676.
Vijitra Luang-In, Worachot Saengha, Thippiya Karirat, Sirirat Deeseenthum, Benjaporn Buranrat, Sutisa Nudmamud-Thanoi, Nyuk Ling Ma and Arjan Narbad. (2021) Probiotic Attributes, GABA-Producing Capacity and Cytotoxic Effects of Microbes Isolated from Thai Fermented Foods.Intl J Agric Biol, 25:409‒419.
Kulab Sittisuanjik, Pheeraya Chottanom, Anuchita Mongngarm and Sirirat Deeseenthum. (2021).Optimization of pulsed vacuum osmotic dehydration on model food and application in
important compound. J Sustain Sci Manag, 16(2) February 2021: 39-53.
Luang-In, V., Saengha, W. , Deeseenthum, S., Kedsukon, M., & Udomwong, P. (2021). Identification of soil bacteria isolated from Nasinuan Community Forest with potential application in
agriculture. J Sustain Sci Manag, 16(2), 153–165.
Vijitra Luang-In, Worachot Saengha, Thipphiya Karirat, Benjaporn Buranrat, Khanit Matra, Sirirat Deeseenthum, Teeraporn Katisart (2021). Effect of cold plasma and elicitors on bioactive
contents, antioxidant activity and cytotoxicity of Thai rat-tailed radish microgreens. J of Science and food agriculture, 101(4) : 1685-1698.
Stephen Moses John, Sirirat Deeseenthum, Vijitra Luang-in and Pheeraya Chottanom. (2021).Comparative Analysis of Volatile Compounds and Antioxidant Activity of Kefir Produced by
Thai Black Jasmine Rice. J Sustain Sci Manag, 16 (6), August 2021: 45-62
Worachot Saengha, Thipphiya Karirat, Benjaporn Buranrat, Khanit Matra, Sirirat Deeseenthum,Teeraporn Katisart and Vijitra Luang-In. (2021). Cold Plasma Treatment on Mustard Green Seeds and its Effect on Growth, Isothiocyanates, Antioxidant Activity and Anticancer Activity of Microgreens. Int J Agric Biol, 25(NA):667‒676.
Maneewan, K., Deeseenthum, S., Saengha, W., Karirat, T., Luang-In, V.* (2022). Application of soil bacteria as bioinoculants to promote growth of cowpea (Vigna unguiculata). J Exp Biol Agric Sc,

Maneewan, K., Deeseenthum, S., Saengha, W., Karirat, T., Luang-In, V.* (2022). Application of soilbacteria as bioinoculants to promote growth of cowpea (Vigna unguiculata). J Exp Biol Agric Sc,i10(3), 502–510. https://doi.org/10.18006/2022.10(3).502.510

Tantaisong N, Khrueawan R, Senakun C, Butkhup L, Somboonwatthanakul I, Luang-In V, Limpongsa E,Deeseenthum S. Exploring Natural Essence: Aromatic Compounds and Antioxidant Potency in Concretes from Nong Khuang Forest Plants, Nasinuan Subdistrict, MahaSarakham Province,Thailand. Trop J Nat Prod Res. 2023; 7(7): 7(7):3402-3410. http://www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i7.19

KARIRAT, T., PHANITCHA, T., WIBOONCHAT, W., SAENGHA, W., DEESEENTHUM, S.,SOMBOONWATTANAKUL, I., … & LUANG-IN, V. (2023). Cytotoxic and antiproliferative effects of
Streblus asper from northeastern Thailand on A549 lung cancer cells. Not Bot Horti Agrobot Cluj Napoca, 51(2), 13112-13112.

Karirat, Thipphiya; Saengha, Worachot; Deeseenthum, Sirirat; Ma, Nyuk Ling; Sutthi, Nantaporn;Wangkahart, Eakapol; Luang-In, Vijitra (2023) , “Raw dataset for bacterial exopolysaccharide production using cassava pulp as substrate by Bacillus spp. isolated from Thai milk kefir with its antioxidant and antimicrobial capacities”, Mendeley Data, V2, doi: 10.17632/dt7cf566p9.2 Thipphiya Karirat, Worachot Saengha, Sirirat Deeseenthum, Nyuk Ling Ma, Nantaporn Sutthi, Eakapol Wangkahart, Vijitra Luang-In. Data on exopolysaccharides produced by Bacillus spp. from
cassava pulp with antioxidant and antimicrobial properties. Data in Brief 50 (2023) 109474.

11.3 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (จำแนกระดับชาติและระดับนานาชาติหรือเทียบเท่า)

11.3.1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง 2019-2023)

Sirirat Deeseenthum. (2023) “Pigmented Rice Milk Kefirs with the Potential as Antioxidant and Anti-inflammatory effect.” the BIOSES and MSU Seminar ”Let’s Talk Gut Health” on 9th May
2023. on ‘HUMAN GUT HEALTH & MICROBIOTA’ UniversityMalaysia Terengganu, Terengganu,Malaysia. (Invited speaker)
Sirirat Deeseenthum. (2019) Characteristics of Pigmented Rice Milk Kefirs with Potential as Antioxidant. 2nd Seminar on Biosecurity&Sustainability (BIOSES 2019). 29th-30th Oct. 2019.
University Malaysia Terengganu, Terengganu, Malaysia. (Invited speaker)
Sunchai Phiwphech, Vijitra Luang-In , Sirirat Deeseenthum and Surachai Rattanasuk. (2019) Locust Bean Gum Hydrolysis for Mannooligosaccharide (MOS) Production Using Bacillus methylotrophicus KS1. Proceeding in The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019). 26 & 27 August 2019. Takasila convention Hotel. Faculty of Technology,Mahasarakham University Maha Sarakham, Thailand.
Pikulthong Paewlueng, Sirirat Deeseenthum and Surachai Rattanasuk (2019). Screening of Yeasts from Thai Traditional Fermentation Starter (Loog-pang) for Alcoholic Fermentation Products in Community Enterprise. Proceeding in The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019) 26 & 27 August 2019. Takasila convention Hotel. Faculty of
Technology, Mahasarakham University Maha Sarakham, Thailand.
Manatchanok Yotchaisarn*, Sirirat Deeseenthum, Kedsukon Maneewan Vijitra Luang-In (2019). Isolation and Identification of Lipase-Producing Bacteria from Soil in Nasinuan Forest, Kantarawichai District, Mahasarakham Province. Proceeding in The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019) 26 & 27 August 2019. Takasila convention Hotel. Faculty of Technology, Mahasarakham University Maha Sarakham, Thailand.

Ketsara Suwunnapukdee*, Sirirat Deeseenthum, Vijitra Luang-In, Kedsukon Maneewan. (2019)Screening and Identification of Bacteria that Produce Chitinase Enzymes from Soil in Na Si Nuan Forest, Maha Sarakham, Thailand. Proceeding in The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019) 26 & 27 August 2019. Takasila convention Hotel. Faculty of Technology, Mahasarakham University Maha Sarakham, Thailand.
Worachot Saengha, Thipphiya Karirat , Benjaporn Buranrat , Khanit Matra , Sirirat Deeseenthum and Vijitra Luang-In. (2019). Plasma Technology and Abiotic Elicitor Effectively Increased
Isothiocyanates, Bioactive Compounds and Cytotoxicity against Caco2 Cells in Mustard Green Microgreen Extract. Proceeding in The 6th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2019) 26 & 27 August 2019. Takasila convention Hotel. Faculty of Technology, Mahasarakham University Maha Sarakham, Thailand.
Thipphiya Karirat, Worachot Saengha, Sirirat Deeseenthum and Vijitra Luang-In. Riceberry broken rice and soybean meal as substrates for exopolysaccharide production by Bacillus tequilensisPS21. ICoFAB2021. The 8th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (online)4th-5th August 2021. Faculty of Technology, Mahasarakham University. Thailand

11.3.2 การประชุมวิชาการระดับชาติ

ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม (2562)  โครงการหนึ่งคณะหนึ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี : เปิดตำนานภูมิปัญญาอาหารอีสานจาก “อ่อม” การประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3-4 กันยายน 2562.

มนัสชนก โยชน์ชัยสาร, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, วิจิตรา หลวงอินทร์. (2562) การคัดเลือกและการหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์อะไมเลสของแบคทีเรียที่แยกจากดินในป่านาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพสธ. ครั้งที่ 9 และ นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562.

เกศรา สุวรรณภักดี, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม,วิจิตรา หลวงอินทร์, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ (2562) การคัดเลือกและจำแนกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติละลายฟอสเฟตจากดินในป่านาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพสธ. ครั้งที่ 9 และ นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562.

12. อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม และ พัชราพรรณ สีแดด. ข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวหลากสี 3 สายพันธุ์.  เลขที่อนุสิทธิบัตร 10361 หมดอายุ 22 พฤษภาคม 2562.

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม ดร.สุภาพร ชวนชม และ รศ.ดร.ชูศรี ตลับมุก. กรรมวิธีการผลิตคีเฟอร์ผงจากนมข้าวกล้อง
หอมนิล. เลขที่อนุสิทธิบัตร 20508 หมดอายุ 22 สิงหาคม 2567.

13. เอกสารประกอบการสอนการอบรม เอกสารเผยแพร่
– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม. 2541. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม. 2550. คู่มือการทำโครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 1 และ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม. 2554. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาโปรตีนและเอนไซม์เทคโนโลยี. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม.2554. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางเกษตรและอุตสากรรมการเกษตร. ในเอกสารประกอบกาสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม. 2554. การติดต่อสื่อสาร ใน เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิตในสังคม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม. 2555. เอกสารประกอบการอบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิทยาศาสตร์
– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม. 2556. เอกสารประกอบการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประตูอาเซียน
– ศิริธร ศิริอมรพรรณ และศิริรัตน์ ดีศีลธรรม บรรณาธิการ .2557. อาหารงานบุญอีสาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ศิริธร ศิริอมรพรรณ และศิริรัตน์ ดีศีลธรรม บรรณาธิการ.2558. อาหารหมักอีสาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล บุษบา ธระเสนา และพะงา ยืนยาว. 2559. เอกสารประกอบการสอนบทปฏิบัติการหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศิริธร ศิริอมรพรรณ และศิริรัตน์ ดีศีลธรรม บรรณาธิการ.2559. อาหารอาเซียนลุ่มแม่น้ำโขง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม บรรณาธิการ. 2560. อาหารหมักชนชาติพันธุ์อีสาน (ไทญ้อ ไทลาว ภูไท) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม บรรณาธิการ. 2561. เมนูอาหารจาก “ปลาร้า”  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม และคณะบรรณาธิการ. 2562. อาหารอีสาน “อ่อม”  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม. 2565. เอกสารค าสอนรายวิชา “เทคโนโลยีเครื่องดื่ม” คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดต้นฉบับ

 

Translate »